Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Електротермија

Наставник:

Плазинић В. Милан

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са основним законима, принципима и терминологијом у области претварања електричне енергије у топлотну. Такође, студенти се оспособљавају за прорачун основних величина у електротермији.

Исход предмета

Студенти који успешно савладају предвиђено градиво знаће:

-           да израчунају основне величине у електротермији,

-           да изврше једноставније прорачуне електротермичких уређаја,

-           да реше једноставнија топлотне прорачуне.

Садржај предмета

Теоријска настава

Електротермички уређаји, термометрија, пренос топлоте, моделовања у електротермији, елктрични грејачи, електроотпорно загревање, индукционо загревање, инфрацрвено загревање, диелектрично загревање, електротермичка постројења, аналогија величина температурних и електричних поља.

Практична настава

Рачунске вежбе прате предавања.

Литература:

1.

В. Брајовић, "Електротермички уређаји и постројења", Технички факултет, Чачак.

2.

В. Брајовић, "Електротермичка конверзија електромагнетне енергије", Технички факултет, Чачак.

3.

В. Брајовић, М. Вујучић, "Електротермија: збирка решених задатака", Технички факултет, Чачак.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Настава се изводи у виду предавања и рачунских вежби. У предавањима се примењује индуктивни метод. На основу низа једноставнијих примера изводе се закључци и формира знање које временом прераста у инжењерску интуицију.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

20

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

40