Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Елементи и модели ЕЕС-а

Наставник:

Ранковић М. Александар

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

 

Циљ предмета

Основни циљ предмета је оспособљавање студената за формирање, прорачунавање и примену модела основних елемената у ЕЕС-у. Овим се студенти припремају за формирање укупног модела ЕЕС-а, који се касније користи у другим областима: анализа, планирање, експлоатација и друге.

Исход предмета

На крају курса студенти су у могућности да:

• Детектују типове елемената у ЕЕС-и и потребне параметре за њихово моделовање.

• Изврше механички прорачун надземних водова.

• Моделују основним (типичним) моделима водове, трансформаторе, синхроне генераторе, потрошаче и друге.

• Изврше елементарне прорачуне токова снага, падова напона и губитака у појединим елементима.

• Повежу поједине моделе у сложеније топологије ЕЕС-а.

Садржај предмета

Теоријска настава

Преносне и дистрибутивне мреже као део ЕЕС-а. Механички прорачун надземних водова. Критична температура и критични угиб. Монтажне криве. Прорачун електричних параметара надземних водова. Прорачун симетричних простопериодичних и устаљених режима водова. Феранти ефекат. Енергетски трансформатори као елементи ЕЕС-а. Синхроне машине са ваљкастим ротором (турбо агрегат) и ротором са истакнутим половима (хидро агрегат). Прорачун стационарних стања коришћењем заменске шеме водова са сконцентрисаним параметрима. Моделовање потрошача.

Практична настава

Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских пакета.

Литература:

1.

М. Ђурић, Eлементи електроенергетских система, Електротехнички факултет, Београд, 1997.

2.

В. Стрезоски и Д. Поповић, Прорачуни стационарних режима електроенергетских система, Факултет техничких наука у Новом Саду, Нови Сад, 1994.

3.

М. Ђурић, Збирка решених проблема из елемената електроенергетских система, Електротехнички факултет, Београд, 1997.

4.

Г. Швенда, Основи електроенергетике – математички модели и прорачуни, Факултет техничких наука и Stylos, Нови Сад, 2008.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint презентација, решавање нумеричких примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5+5

писмени испит

25

практична настава

     

усмени испит

25

колоквијум-и

20+20

..........

     

семинар-и