Студијски програм:

ИС_ТИ, МАС ИМ

Назив предмета:

Енергетска ефикасност

Наставник:

Плазинић В. Милан (1), Драгићевић М. Снежана (1)

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Усвајање фундаменталних знања из области енергетске ефикасности у процесима трансформације, дистрибуције и коришћење енергената и финалних видова енергије у енергетским секторима, а нарочито у индустрији. Оспособљавање студената да разумеју међусобне утицаје корисника енергије, система за енергетске трансформације и задовољење финалних енергетских потреба.

Исход предмета

Овладавање знањима и методама за разумевање: релација енергетских токова и функционалних дешавања у индустријским процесима и зградама, утицаја енергетике на трошкове производње и коришћења зграда, њихову контролу и могућност уштеде енергије. Припрема за овладавање основама енергетског менаџмента, лакше савладавање других, сродних дисциплина и каснија примена у пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основе и принципи енергетске ефикасности у енергетским системима, постројењима и уређајима. Енергетска ефикасност корисничких енергетских система у индустрији и зградатрсву: електроенергетски систем, осветлење, систем водене паре, систем вреле, топле, хладне, ледене и санитарне потрошне воде, систем компримованог ваздуха, расхладни системи, системе за вентилацију, кондиционирање и другу припрему ваздуха, системи отпадне енергије.

Практична настава

У оквиру практичне наставе студенти оспособљаваjу да стечена теориjска знања примене у решавању конкретних проблема у области примене мера енергетске ефикасности и процене добијених ефеката. Практичне вежбе прате наставу и подразумеваjу висок степен самосталности студената у решавању задатака.

Литература:

1.

Ламбић, М., Енергетска ефикасност, Зрењанин: Солар, 2004.

2.

Camper, R., Investing in Energy Efficiency - Removing the Barriers, Energy Charter Secretariat, 2004.

3.

Ламбић, М., Енергетика, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин, 2003.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Фронтална настава, интерактивна настава, методе демонстрације. Предавања се изводе у учионици на табли уз помоћ презентација и симулација. Рачунске вежбе се раде на табли, прате наставу и на њима се решавају практични проблеми уз постепено извођење резултата.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

30

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и