Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Енергетска електроника

Наставник:

Петровић Б. Предраг

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема услова

Циљ предмета

Предмет је конципиран тако да студената упозна са основним принципима трансформације електричне енергије која се обавља у колима енергетске електронике, типовима кола, колима за њихово управљање и анализом у устаљеном радном режиму, ограничењима и ризицима који се јављају током њихове примене у пракси, као и начинима да се они превазиђу. Поред теоријског знања из ове области, студент кроз изабране примере треба да овлада основним вештинама потребним за инжењера електроенергетике, посебно у погледу развоја сложених система за процесирање и обраду енергетских (напонских и струјних) сигнала, спрезања таквих кола са дигиталним системима за управљање и са постојећим индустријским окружењем.

Исход предмета

•           Разумевање принципа рада основних типова кола енергетске електронике

•           Овладавањем техникама за анализу и синтезу енергетских кола како у континуалном тако и у дисконтинуалном режиму рада, за устаљено стање

•           Оспособљавање за пројектовање и симулирање рада претварача за различите типове могућих оптерећења

•           Усвајање и примена принципа који се користе у савременим апликацијама са становишта понуђене снаге на излазу претварача и запремине тако реализованог кола које се може реализовати и у техници интегрисаних кола

Садржај предмета

Теоријска настава

Примена кола енергетске електронике, класификација са становишта типа трансформисаног електричног сигнала, Енергетски прекидачи и њихова примена; DC/DC претварачи у континуалном и дисконтинуалном режиму рада, Магнетне компоненте; Кола са трансформаторима; фазна контрола и њена примена код исправљачких кола; Инверторска кола; Основна кола и принципи управљања енергетским колима, Регулатори

Практична настава

Вежбе су аудиторне, током којих наставник преко примера из праксе и примера из збирки задатака студенте упознаје са наставним јединицама које су претходно обрађене на теоријској настави.

Литература:

1.

Б. Докић, ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА-претварачи и регулатори, ЕТФ Бања Лука, 2000.

2.

П. Петровић, ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ И КОЛА ЗА ЊИХОВО УПРАВЉАЊЕ, НАУКА, Београд, 1997.

3.

Б. Докић, П. Петровић, Б. Блануша, ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА-збирка  решених задатака, Академска мисао Београд, ЕТФ Бања Лука, 2006.

4.

П. Петровић, ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА, универзитетски уџбеник, Технички факултет Чачак и Висока школа техничких струковних студија Чачак, COBISS. SR-ID 167955724, ISBН 978-86-7776-077-9, Чачак, 421 страна, 2009.

5.

П. Петровић Кола енергетске електронике-моделовање и управљање, универзитетски уџбеник, , 2010/11, Технички факултет, Чачак и Висока школа техничких струковних студија, ISBN: 978-86-7776-113-4, Чачак.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Наставно градиво студентима ће бити презентирано путем презентација у Microsoft PowerPoint-u , Аcrobat Reader-u, видео материјала и директно на табли. Наставни материјал је садржан у уџбеницима, скриптама и приручницима. Предавања и вежбе су базиране на примерима из литературе и праксе. Провера знања се врши путем тестова у току семестра и презентације и одбране семинарског рада и завршног испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

40

практична настава

5

усмени испит

30

колоквијум-и

10

..........

     

семинар-и

10