Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИТ, ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Енглески језик 1

Наставник:

Палуровић Д. Лидија

Статус предмета:

О, О, О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Стицање језичких способности на енглеском језику код студената и њихово оспособљавање за пасивну (разумевање стручне литературе) и активну употребу енглеског језика као језика струке (примена стечених знања из области струке изражена на енглеском језику),  у писаној (писање апстракта и резимеа)  и усменој (презентација пројеката) форми.

Исход предмета

Оспособљеност студената да користе стручну литературу, и да своје идеје као и нова сазнања изразе на енглеском језику и у писаној и у усменој комуникацији.

Садржај предмета

Теоријска настава

Цитирање и анализа стручних текстова преузетих из савремених британских уџбеника и стручних часописа из области струке; дискусија о текстовима; писање апстракaта и резимеа везаних за стручне текстове.

Знање кључних области граматике (множина и род именица, заменице, прилози, предлози, граматичка времена, бројеви, пасивне конструкције, условне реченице, модални глаголи), морфолошки процеси - деривација, сложенице; лексичка анализа текста – обрада стручне терминологије, проблем терминолошких еквивалената

Превођење стручних текстова – основе из теорије превођења.

Писање стручних текстова који имају краћу форму – апстракт, резиме, e-mail, CV и др.

Основе комуникације на енглеском језику у ситуацијама везаним за струку.

Презентација радова и пројеката на енглеском језику уз употребу аудио-визуелних средстава, уз коришћење литературе доступне у библиотеци, на интернету, уз сарадњу са професором из ужестручне области

Практична настава

Вежбе из професионалног писања.

Припрема презентација – врста специфичног студијско-истраживачког рада који се на крају презентује на енглеском језику, и који подразумева рад у групи,  као и употребу аудио-визуелних средстава.

Литература:

1.

Л. Палуровић, "Readings in IT and Computing for Academic Purposes", Чачак: Технички факултет Чачак, 2010.

2.

M. Ibbotson, "Professional English in Use", Cambridge: Cambridge University Press, 2009

3.

M. McCarthy; F. O'Dell, "Academic Vocabulary in Use", Cambridge: Cambridge University Press, 2008

4.

N. Whitby, "Business Benchmark", Pre-intermediate to Intermediate, Cambridge: Cambridge University Press, 2006

5.

S. Lowe; L. Pile, "Presenting", Delta Publishing, 2006, UK

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Лексички приступ, критичка анализа текста, комуникативни приступ, интерактивна настава

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

25

практична настава

     

усмени испит

25

колоквијум-и

20+20

..........

     

семинар-и