Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ОАС ИТ

Назив предмета:

Енглески језик 2

Наставник:

Ковачевић Б. Весна

Статус предмета:

О, О, О

Број ЕСПБ:

3

Услов:

редовно похађање наставе и писање резимеа, студент може да положи писмени део испита ако три колоквијума положи са позитивним оценама, и тада излази само на усмени део испита

Циљ предмета

да се студенти оспособе да напишу молбу за посао, резиме и апстракт текста на енглеском језику, као и за разговор за посао и да одрже презентацију на неглеском језику из области струке

Исход предмета

писана у усмена комуникација из области струке

Садржај предмета

Теоријска настава

упутства за писање апстракта-резимеа, примери, кратка обука у вези држања презентација

Практична настава

рад на текстовима, обнављање граматичких структура, припреме презентације

Литература:

1.

 Весна Ковачевић -ESP Emglish for Specific/Scientific Purposes -ЕСП  скрипта за студенте Техничког факултета у Чачку

2.

BBC DVD - Speak for yourself - presentations

3.

BBC приручник о држању презентација

4.

Scientific American, Discover magazines - избор текстова

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

комуникативни

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

25

практична настава

     

усмени испит

25

колоквијум-и

15 x 3

..........

     

семинар-и