Студијски програм:

ИС_ТИ

Назив предмета:

Енглески језик 2

Наставник:

Ковачевић Б. Весна

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

3

Услов:

8 година учења у основној и средњој школи, редовно похађање наставе, рад колоквијума

Циљ предмета

оспособљавање студената да усвоје језик струке, карактеристичну терминологију, усмену и писану комуникацију на језику струке- писање апстракта-резимеа, држање презентације што је веома важно због њиховог педагошког усмерења, односно будуће професије и рада са младима

Исход предмета

функционално освојена терминологија и карактеристичне језичке конструкције везане за језик струке, оспособљеност да владају језиком струке и у писаној и усменој комуникацији

Садржај предмета

Теоријска настава

рад на текстовима из области технике и информатике, а касније у 8. семестру педагогије, психологије и методике, анализа, писање резимеа, апстракта, молбе за посао, итд.

Практична настава

припрема и држање презентација из области струке, уз коришћење аудио-визуелних средстава, држање округлих столова у вези мотивације ученика, подизања самопоуздања, грешке као повратне информације и осталих тема из области педагогије и психологије - посебно у 8. семестру

Литература:

1.

ESP - English for Specific/Scientific Purposes, Весна Ковачевић, ТФ Чачак, 2008

2.

BBC- Speak for Yourself - delivering presentations - photocopiable collection of texts and DVD

3.

Vocabulary in Use - R. Marphy, CUP, 2008

4.

Motivation and Building Self-Esteem - Psychologica, Magazine - Collection of texts and questionnaries

5.

Избор текстова из уџбеника енглеског језика за студенте педагогије, група аутора, БУ, 2010  

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

25

практична настава

     

усмени испит

25

колоквијум-и

15x3

..........

     

семинар-и

     

     

     

студент се ослобађа писменог дела испита ако сва три колоквијума положи са позитивном оценом