Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Енглески језик 3 пословни

Наставник:

Ковачевић Б. Весна

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

8 година учења енглеског језика, редовно похађање наставе, излазак на колоквијуме

Циљ предмета

оспособљавање студената да функционално користе пословни језик и у писаној и усменој комуникацији

Исход предмета

владање пословном терминологијом и у писаној и усменој форми

Садржај предмета

Теоријска настава

представљање и опис радног места, фирме, разговор телефоном, заказивање и вођење састанака, опис производа и њихово представљање, итд.

Практична настава

држање презентација, рекламна кампања, писање милбе за посао, радне биографије, припрема за разговор за посао, итд.

Литература:

1.

Business Basics - David Grant & Robert Mc Larty, OUP, 2006  

2.

Business Basics - D. Grant & R. McLarty, Workbook, OUP, 2006

3.

Business Builder - Collection of photocopiable materials, CUP, 2008

4.

Business Vocabulary in Use, R. Marphy, CUP, 2008

5.

BBC - Speak for Yourself - photocopiable material + DVD - delivering presentations

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

koмуникативни

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

25

практична настава

     

усмени испит

25

колоквијум-и

15x3

..........

     

семинар-и

     

     

     

студент који положи сва три колоквијума са позитивном оценом ослобађа се писменог дела испита