Студијски програм:

ОАС ИТ

Назив предмета:

Енглеско-инжењерска терминологија у ИТ

Наставник:

Палуровић Д. Лидија

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

3

Услов:

Нема

Циљ предмета

Овладавање најзначајнијим терминима везаним за струку. Развијање стратегија за разумевање текста на енглеском језику као језику струке . Оспособљавање студената за читање и разумевање текстова из различитих извора везаних за одређене аспекте науке и технике. Развијање усмене и писмене комуникације везане за стручне теме, уз коришћење адекватног вокабулара и сложенијих реченичних конструкција.

Исход предмета

Оспособљеност студената да користе стручну литературу, и да своје идеје и нова сазнања изразе на енглеском језику у оквирима стручне терминологије, у писаној и усменој комуникацији.

Садржај предмета

Теоријска настава

Обрада савремених стручних текстова на енглеском језику везаних за различите аспекте из области информационих технологија. Развијање различитих стратегија за разумевање стручног текста. Овладавање основном и широм терминологијом везаном за струку.

Практична настава

Вежбе из професионалног писања. Превођење стручних текстова. Припрема презентација - врсте специфичног студијско-истраживачког рада који се на крају презентује на енглеском језику, а који подразумева рад у групи, уз употребу аудио-визуелних средстава.

Литература:

1.

Л. Палуровић, "Readings in It and Computing for Academic Purposes", Чачак: Технички факултет Чачак, 2010.

2.

M. Ibbotson, "Professional English in Use", Cambridge: Cambridge University Press, 2009

3.

M. McCarthy; F. O'Dell, "Academic Vocabulary in Use", Cambridge: Cambridge University Press, 2008

4.

E.H. Glendinning; J. MacEwan, "Oxford English for Information Technology", Oxford: Oxford University Press, 2006

5.

J.McCormac; J.Slaght, "Extended Writing and Research Skills", Reading: University of Reading, 2005

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Лексички приступ, критичка анализа текста, комуникативни приступ, интерактивна настава

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

40

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

     

     

     

Напомена:

Додатне литературне референце се односе на пратећу литературу, са Веб адреса: ISO/IEC и Института за стандардизацију у Србији (ИСС), као важећи и обавезујући стандарди (у ознаци 2382-**): ISO/IEC 2382-1:1993,... ISO/IEC 2382-20:1990 (са преводом на српски језик и СРПС стандард СРПС 2382-20:1997),... до ISO/IEC 2382-37:2012.