Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Етика и бизнис

Наставник:

Радовановић В. Владимир

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Стицање знања студената из етике као науке о моралу, за пословно хуманистички поглед на свет и хуманистички однос према раду и људима на раду. Да се студенти оспособе за разумевање пословног процеса са хуманог аспекта, стављајући човека и морал  у центар пословног збивања, као и стицање знања и разумевање понашања људи у радној средини.

Програм овог предмета треба да омогући студентима да  се оспособе за поштовање и изградњу пословног кодекса и пословног бонтона у процесу пословног деловања и изградњу корпоративне културе.

Исход предмета

.- Разумевање и примену пословних начела етике на пословно понашање које се поистовећује са људским и пословним достојанством запослених

-Усвајање, разумевање и адекватно коричћење пословне културе у пословном одлучивању, комуницирању и односу са сарадницима и конкурентима

- Разликовање етичког- доброг од неетичког- лошег понашања у свету пословања и привређивања.

- Разликовање професионалног од непрофесионалног понашања 

Садржај предмета

Теоријска настава

Општи појам филозофије пословања, појам етике као науке о моралу и појам пословне етике. Теоријско – филозофске предпоставке пословне етике. Значај термина морал-морална свест и и морална савест. Друштвени основ морала. Појмовно одређење радног морала. Мотивација за рад и радни морал. Етика и развој етичке мисли. Однос етике и морала. Пословна етика-појам и методе.  Принципи пословне етике.Пословна етика и морални плурализам. Обележја и нивои пословне етике. Узроци појављивања  етичких проблема у пословању. Лична етика. Професионална етика. Етичко и неетичко понашање у свету бизниса. Мито и корупција у свету бизниса. Нарушавање конкуренције-нелојална конкуренција.Нелојална реклама и др.Етички кодекси. Корпоративна култура и пословна етика. Корпоративни имиџ и пословна етика.

Практична настава

У овом делу ће се анализирати конкретни облици и примери етичког и неетичког понашања у свету бизниса, анализирати и критички сагледавати. Вежбе ће у корак пратити предавања н на њима ће се анализирати практични случајеви.

Литература:

1.

Ричард Т.Ди Џорџ , Пословна етика., Филип Вишњић, Београд, 2003.

2.

 Суботић, Д.: Пословна етика и вештине комуницирања, КИЗ-центар, Београд, 2007. 

3.

Радовановић, В.:Пословна етика и корпоративна култура, Часопис Техника, Београд, 2012.

4.

Vladimir Radovanovic, “Ljiljana Savic, (2013.). Impact of business ethics on organizational behavior of employees, Metalurgia International,  XVIII (6), 160-165.ISSN 1582-2214.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе методом „ex cathedra”методом усменог излагања, разговора, демонстрација и вежби. Вежбе се реализују медом “case”, интерактивним учешћем студената, радом у мањим групама, индивидуални рад, израда семинарских радова, контролнох тестова и сл.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

     

     

семинар-и

30