Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Финансијски менаџмент

Наставник:

Ристић Ж. Кристијан (1), Богићевић С. Јасмина (1)

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

 

Циљ предмета

Преношење теоријско-аналитичних и примењених знања из области пословних финансија; Упознати студенте са основама финансијског управљања обртним средствима и краткорочним изворима; Изучавање поступка оцене ефикасности инвестиционих улагања и међузависности ризика и приноса анализом основа портфолио теорије; Упознати студенте са анализом тржишта капитала и извора финансирања, и основама дивидендне политике; Изучавање специфичности деловања тржишта корпоративне контроле и облика корпоративног реструктурирања.

Исход предмета

•           Разумевање практичне улоге финансијског менаџмента у пословању корпоративног предузећа;

•           Стечена знања за доношење ваљаних краткорочних и дугорочних финансијских одлука

•           Развити код студената свест о међузависности ризика и приноса у процесу буџетирања капитала;

•           Овладавање вештином финансијске оцене инвестиционих улагања, оценом улагања у условима ризика и неизвесности и вештином избора адекватних извора финансирања и прорачуна просечне цене капитала.

Садржај предмета

Теоријска настава

I Корпоративна и финансијска стратегија предузећа

II Финансијска анализа и текуће финансијско планирање

III Финансијско управљање обртним средствима

IV Финансијска оцена инвестиционих улагања

V Буџетирање капитала у условима ризика и неизвесности

VI Финансијско тржиште и извори финансирања предузећа

VII Корпоративно реструктурирање и тржиште корпоративне контроле

Практична настава

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Оцена финансијског стања предузећа, анализа управљања обртним средствима на примеру конкретних предузећа; Састављање плана новчаних токова инвестиционог пројекта; Оцена конкретних инвестиционих пројеката; Финансијска анализа мерџера и аквизиција.

Анализа случајева из праксе домаћих и страних компанија; Решавање задатака са анализом добијених резултата; Вежбање испитних задатака; Периодична провера теоријских и методолошких знања студената.

Литература:

1.

Е. Петровић, К. Денчић-Михајлов (2007), Пословне финансије - дугорочни аспект финансијских улагања, Економски факултет, Ниш

2.

Д. Красуља, М. Иванишевић (2004), Пословне финансије, Економски факултет, Београд

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања ће бити презентована кроз Power point презентације, интерактивну наставу и вежбе, базиране на примерима из литературе и праксе. Провера знања се врши путем тестова и презентације и одбране семинарског рада током семестра и завршног испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

40

..........

     

семинар-и

20