Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Физичке основе електротехнике

Наставник:

Калезић–Глишовић С. Александра

Статус предмета:

О, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

 Физички основи електротехнике базирани су на третирању електричних и магнетних својстава супстанци, при чему је тежиште стављено на физички аспект проблема. Обрада наставних садржаја прилагођена је савременим тенденцијама у настави физике. Наиме, уз макроскопски опис, појаве су где год је било могуће тумачене микроскопски, тј. узета је у обзир атомска структура материје. Циљ је оспособљавање студената за праћење и разумевање проблематике која се проучава у стручним предметима.

Исход предмета

Суштинско разумевање фундаменталних закона у електротехници.

Повећање општег фонда знања као предуслов за укључивање у светске интеграционе процесе у науци.

Садржај предмета

Теоријска настава

- Увод. Структура материје. Наелектрисање.

- Електростатика Основни закони електростатике. Електростатичко поље. Јачина поља. Графичко приказивање електростатичког поља. Флукс електростатичког поља. Гаусова теорема. Потенцијал електростатичког поља. Електрични напон. Проводник у електростатичком пољу. Електрични капацитет проводника. Кондензатори. Везивање кондензатора. Енергија електростатичког поља.

- Стационарна електрична струја. Величине којима се описују струјни процеси. Омов закон у диференцијалном и интегралном облику. Џул-Ленцов закон. Извор електромоторне силе. Омов закон за струјно коло. Кирхофови закони. Везивање електричних отпорника. Рад и снага електричне струје.

- Стационарно магнетно поље. Магнетне појаве. Амперов закон. Био-Саваров закон. Магнетна индукција праволинијског и кружног струјног проводника. Графичко приказивање магнетног поља. Магнетни флукс. Амперова теорема. Дејство магнетног поља на струју и покретна наелектрисања. Јачина магнетног поља. Дија, пара и феромагнетици.

- Електромагнетна индукција. Појава електромагнетне индукције. Индукована електромоторна сила. Фарадејев закон електромагнетне индукције. Ленцово правило.

- Наизменична електрична струја. Добијање простопериодичне електричне струје. Ефективне вредности простопериодичне струје. Кола простопериодичне струје. Представљање хармонијски променљивих величина помоћу ротирајућих вектора. Примена вектрорског рачуна на кола са редно везаним R, L, C - елементима. Представљање хармонијски променљивих величина комплексним бројем. Снага у колу простопериодичне струје.

 

Практична настава

На аудиторним вежбама се раде карактеристични задаци из градива са предавања.  

   

Литература:

1.

Р. Симеуновић, "Физички основи електротехнике 1", Технички факултет Чачак, Чачак, 2003.

2.

Р. Симеуновић, "Физички основи електротехнике 2", Технички факултет Чачак, Чачак, 2006.

3.

Б. Поповић, "Основи електротехнике I", Грађевинска књига, Београд, 1976.

4.

Б. Поповић, "Основи електротехнике II", Наука, Београд, 1998.

5.

Г. Димић, М. Митриновић, "Збирка задатака из физике (виши курс Д)", Грађевинска књига, Београд, 1990.

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, рачунске вежбе, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

25

практична настава

     

усмени испит

45

колоквијум-и

25

..........

     

семинар-и