Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Физика 2

Наставник:

Калезић–Глишовић С. Александра

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

испуњене предиспитне обавезе из Физике 1

Циљ предмета

Оспособљавање студената за праћење и разумевање проблематике која се проучава у стручним предметима. Стечена знања треба да послуже као подлога за техничко – технолошке дисциплине и укључивање физике у директан процес индустријске производње.

Исход предмета

Суштинско разумевање фундаменталних закона у физици. 

Аналитички приступ решавања проблема и коришћење теоријских и експерименталних сазнања у пракси.

Повећање општег фонда знања као предуслов за укључивање у светске интеграционе процесе у науци и техници.

Садржај предмета

Теоријска настава

Молекулско - кинетичка теорија гасова. Термодинамика. Основна својства светлости. Геометријска оптика. Таласна оптика. Топлотно зрачење. Физика атома.  Нуклеарна физика.

Практична настава

Студент самостално ради експерименталнe вежбе из области које су предвиђене програмом, пише реферате о добијеним резултатима мерења, које потом брани. Урађене експерименталне вежбе и одбрањени реферати су услов за излазак на писмени део испита.

Литература:

1.

Ј. Јањић, И. Бикит, Н. Циндро, "Општи курс физике" II део, Наука, Београд, 2002.

2.

В. Вучић, Д. Ивановић, "Физика  II и III", Научна књига, Београд, 1990.

3.

Г. Димић, М. Митриновић, "Збирка задатака из физике (виши курс Д)", Грађевинска књига, Београд, 1990.

4.

В. Вучић, "Основна мерења у физици", Научна књига, Београд, 1990.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, рачунске вежбе, експерименталне вежбе, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

15

усмени испит

40

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и