Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Глобализација и конкурентност

Наставник:

Зечевић М. Миодраг

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

     

Циљ предмета

Предмет је конципиран тако да студента упозна са појмом, историјом, и развојем глобализације

као процеса који комбинује: економске, технолошке, соицокултурне и политичке снаге, стране

директне инвестиције, токове капитала, миграције, технологију у интеграцији националне привреде у међународну трговину, да ближе разјасни појам, садржај, величину конкурентности као компаративног концепта спремности предузећа и државе, да прода или прибави производе или услуге на глобалном тржишту.

Исход предмета

Упознавање са појмом и историјом глоблизације и конкурентности; овладавање са начинима мерења глобализације, индексом глобализације, индексом пословне, микро и макро конкурентности, индикаторима глобалних веза. Упознавање са трендовима трговином вођене глобализације, променама природе производње, глобалним развојем и тражњом, оријентацијом и стратегијом међународне трговине, и проучавање модела интернационализације, перформанси предузећа за пословање у глобалним ланцима вредности.

Садржај предмета

Теоријска настава

Појам и историја глобализације и конкурентности савремена глобализација,  важност међународне трговине и односа и растућих интеграција привреде.,Светска економија и глобално окружење, глобални процеси, глобална тржишта и њихове специфичности, међународне институције, промена природе производње, глоблани развој и тражња, бруто друштвени производ.паритет куповне моћи, индекс хуманог развоја. Интернационализација, регионализација, међуповезаност и зависност интернационализације, интеграције, регионализације и глобализације, перформансе менаџмента транснационалних компанија у глобалном пословном амбијенту. Концепти управљања светском привредом и последице глобализације, ризици и потенцијалне користи глобализације, феномен антиглобализма. Глобална конкурентност, глобалне димензије конкурентске предности, конкурентно позиционирање на глобалној основи. Конкурентност као развојна компонента глобалног тржишта, извештаји, стратешка документа и утицаји, глобална тржишна стратегија и стратешки принципи, начини уласка на глобално тржиште.Фактори глобалне конкурентности, креативност, брендинг, сервис потрошача као чинилац јачања глобалне конкурентности.

Практична настава

Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем студената кроз анализу случајева из праксе, израду пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета.

Литература:

1.

Зечевић М., Николић Н., Глобализација и конкурентност, Технички факултет Чачак, 2012.

2.

Ohmae, Kenichi,Нова глобална позорница – изазови и прилике у свету без граница, Мате Загреб,

2007.

3.

Porter, Michael E., Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors : with a

new introduction, New York : Free Press, 2004

4.

Радовић Марковић М, Глобални менаџмент- Утицај глобализације на организациону структуру и

културу предузећа, Београд, Магнус, 2007

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво студентима ће бити презентовано путем предавања, анализе случајева из праксе

домаћих и страних компанија, држава, извешаја међународних организација, стандарда, и

трендова, као и методологија за израчунавање глобалних индекса, савременим методама и

средствима наставе и интерактинвих вежби.

Наставни материјал је садржан у уџбеницима и приручницима. Провера знања се врши путем

колоквијума и презентације и одбране семинарског рада током семестра и завршног испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

     

     

семинар-и

30