Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Хидраулика и термотехника

Наставник:

Драгићевић М. Снежана

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање разноврсних теоријских и практичних проблема из области хидраулике и термотехнике. Упознавање са физичким својствима флуида, основним законитостима које описују мировање и кретање флуида и реалним проблемима струјања флуида, као и упознавање са основним термотехничким појмовима и методама конверзије енергије, принципима и ограничењима при топлотној трансформацији енергије са становишта практичне примене.

Исход предмета

Студенти стичу знања на основу којих су оспособљени да разумеју физичке појаве и законе мировања и струјања флуида, могу решавати инжењерске проблеме везане за мировање и кретање флуида, разумеју начине трансформације топлотне енергије и могућности добијања рада.     

Садржај предмета

Теоријска настава

Физичка својства флуида. Хидростатика - мировање флуида: хидростатички притисак, Ојлерове једанчине, Паскалов закон, сила притиска на равне и криве површине, Архимедов закон. Кинематика флуида: основни појмови, режими струјања флуида, Бернулијева једначина, губици енергије при струјању флуида. Пумпе. Закони идеалних и реалних гасова. Општа једначина гасног стања. Закони термодинамике. Енергетски биланси термодинамичких промена стања. Кружни процеси.

Практична настава

У оквиру рачунских вежби студенти се оспособљавају да стечена теоријска знања примене у решавању конкретних проблема који се јављају при мировању и кретању флуида, код термодинамичких промена стања и кружних процеса. Студенти имају обавезу да реализују самостално практични задатак коришћењем програма VisiFlow. 

Литература:

1.

Б. Обровић, М. Шашић, Хидраулика, Научна књига , Београд, 1996.

2.

Б. Обровић, Основи хидраулике, Збирка решених задатака, Научна књига, 1990.

3.

Ж. Адамовић, Љ. Радовановић, Хидраулика и пнеуматика, Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин, 2005.

4.

М. Бојић, Термодинамика, Машински факултет Крагујевац, 2011.

5.

С. Драгићевић, Термотехника - Збирка решених задатака, Технички факултет Чачак, 2013.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Фронтална настава, интерактивна настава, методе демонстрације, групни рад. Предавања се изводе у учионици на табли уз помоћ презентација, аплета и симулација. Рачунске вежбе се раде на табли, прате наставу и на њима се решавају проблеми уз постепено извођење резултата.  

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

10

усмени испит

20

колоквијум-и

40

     

     

семинар-и

-

     

     

Материјали са предавања и вежби, као и додатна литература су доступни студентима на систему за даљинско учење:  http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=19