Студијски програм:

ОАС ИТ, ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Индустријски дизајн

Наставник:

Радовановић М. Милош

Статус предмета:

И, О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

је стицање основног знања код студената из области дизајна, посебно у дизајнирању индустријских производа. Други важан циљ предмета је и формирање правилног естетског става и укуса код студената.

Исход предмета

Од предмета се очекује да код студената створи потребно знање које ће им омогућити познавање дизајна и процеса дизајнирања.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теоријска настава обухвата изучавање најважнијих тема из области дизајна као што су: Настанак и развој дизајна, правци у дизајну, компоненте дизајна, методологија и фазе у процесу дизајнирања производа, теорија боја и стил и мода производа. У току наставе студенти изучавају и начине организовања сектора и службе за дизајн у предузећу, организовање и уређење радног простора за дизајн и обуку и школовање кадрова.

Практична настава

Теоретску наставу прате графичке вежбе на којима се студенти  упознају са елементима и принципима форме, бојама и методологијом дизајнирања. У току вежби студенти се оспособљавају и стичу потребно практично  знање, тако да могу самостално уз помоћ професора да дизајнирају један мањи индустријски производ.

Литература:

1.

М. Радовановић; Основи дизајна-скрипта, Технички факултет у Чачку, 2005

2.

Недељковић, М. и С.; Графичко обликовање и писмо

3.

Фрухт М., Графички дизајн: креације за тржиште, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

У настави се користе комбиноване методе теоретске наставе са пројекцијама, графичке вежбе и самостални истраживачки рад студената уз помоћ наставника.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

     

практична настава

10

усмени испит

40

колоквијум-и

35

..........

     

семинар-и

10

     

     

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд......