Студијски програм:

ОАС ИТ, ОАС ИМ

Назив предмета:

Индустријски менаџмент

Наставник:

Весић Васовић Ј. Јасмина

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

     

Циљ предмета

Циљ је овладавање релевантним знањима о менаџменту као процесу, у пословању у индустријским условима, за успешно повезивање елемената пословног процеса у индустрији.

Исход предмета

Након положеног испита студент зна структуру менаџерских функција и суштину улоге менаџера у производно-пословном систему (ППС).          

Садржај предмета

Теоријска настава

Пословно-производни систем у интеракцији са окружењем. Менаџерска структура – вишенивоски карактер, Систем циљева у пословно-производном систему, Производни програм као окосница усмеравања ка остваривању циљева – дугорочних, средњорочних и краткорочних. Планирање ресурса потребних за остваривање годишњих циљева, Организовање – подела рада, Распон менаџмента у индустријским предузећима. Обликовање и инструментализација организационих јединица. Централизација и децентрализација, координација. Обезбеђење кадрова и поседање радних места. Контрола, са регулисањем - основни модел, Систем индикатора пословно-производних збивања. Надзор и контрола у раду,  превентивно и корективно деловање. Процес менаџерског одлучивања. Менаџер у индустријском амбијенту.    

Практична настава

Вежбе су аудиторне и обухватају разраду програмом предвиђеног градива са презентацијом примера (случајева, пројеката) из праксе.

Литература:

1.

Радојичић М., Весић Васовић Ј., Индустријски менаџмент, Технички факултет, Чачак, 2011.

2.

Булат, В., Индустријски менаџмент, ИЦИМ, Крушевац, 2001.

3.

Божин М., Радојичић М., Организација и управљање, Технички факултет, Чачак, 1996.

4.

Schroeder R., Управљање производњом, МАТЕ, Загреб,1999.

5.

Robbins S., Coulter M., Менаџмент,, Дата Статус, Београд, 2005.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе на класичан начин презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем студената (анализа случајева из праксе, израда пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета).

Провера знања, оцењивање и начин полагања испита

Испит се полаже писмено и/или усмено

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

40

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

20