Студијски програм:

ОАС ИТ, ОАС ИМ, ОАС ПМ, ИАС ТИ

Назив предмета:

Информационe технологије

Наставник:

Мицић М. Живадин (1), Стефановић Д. Ненад (1)

Статус предмета:

О, О, О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Консолидација „улазних“ основних сазнања по стандардизованим областима и подобластима ИТ, за нормално даље праћење наставе, како у областима ИТ, тако и у другим предметима и код пословних примена ИТ у даљем раду.

Исход предмета

Исходи омогућују да студент: 1) упозна историјски развој ИТ и користи основе стандардизоване терминологије у ИТ; 2) разуме и објашњава организацију и представљање података, мултимедијa, елементе заштите; 3) уводно упознаје основе програмских језика у ИТ; 4) упознаје основе рачунарског софтвера и документовање система; 5) системско-хардверски и кориснички конфигурише Интернет сервисе, упознаје Веб системе и технологије; 6) упозна и користи топологије локалних умрежавања; 7) упознаје осове рачунарске графике; 8) препознаје структуру рачунарског система и микропроцесора; 9) класификује и примењује улазно-излазне уређаје; 10) конфигурише макро архитектуру рачунарског система; 11) познаје перформансе и класе уређаја за меморисање; 12) примењује основна знања...

Садржај предмета

Теоријска настава

Место и улога ИТ у поређењу са другим областима рада и стваралаштва и дисциплинама као што су: рачунарске науке, софтверски инжењеринг, информациони системи, рачунарски инжењеринг. Упознавање са стандардизованим подобластима ИТ. Теме: 1) увод у терминологију ИТ и системе, 2) организација података, мултимедији, заштита, бар-кодирање итд; 3) програмски језици у ИТ; 4) развој софтвера и документација система; 5) глобалне комуникације, Веб системи и технологије; 6) локалне мреже; 7) рачунарска графика; 8) микропроцесорски системи; 9) периферијски уређају; 10) интерфејси и међуповеуаност опреме; 11) уређаји за меморисање; 12) примене ИТ (ка пословању и менаџменту).

Практична настава

Вежбе, домаћи задаци, колоквијуми, семинарски рад. Обрађују се следеће теме: (1) основни појмови, функционална шема рачунара; основни делови рачунара (хардвер); (2) бројни системи и кодови;  (3) оперативни систем, подешавања, инсталације, рад са документима, палета послова, Start мени, помоћни алати; (4) Рачунарске мреже и Интернет, Web, e-mail, заштита; (5) Израда презентација типа: PowerPoint, MindManager.

Литература:

1.

Ж. Мицић: ИТ у интегрисаним системима, Одлуком Научно-наставног већа Техничког факултета, број VIII-1232/14 од 13. јуна 2007, COBISS.SR-ID 146094860, ISBN 978-86-901809-6-7, Технички факултет Чачак, 2008.

2.

Ж. Мицић: Увод у ИКТ и ИТ – са контролним питањима и тестовима, помоћни уџбеник, ISBN 978-86-7776-067-0, Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу, 2008.

3.

Ж. Мицић, Н. Станковић: Наставни материјали на Веб сајту Факултета (Моодле-курс "Информационе технологије"): http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=79, школске 2012/13. 

4.

Ж. Мицић и др: Збирка задатака и тестова из ИНФОРМАТИКЕ за пријемни испит за упис на Факултет, Е-издање одобрено 05. IV 2006, Одлуком бр. 607/24, Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу, CD-ROM (2006), ISBN 86-7776-025-3, COBISS.SR-ID 130654988, http://www.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/, 2006-2013.

5.

Ж. Мицић: Информационе технологије, Технички факултет Чачак, 2001.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

• Комбинација класичне наставе са Е-учењем и учењем на даљину и уз наведену литературу.

• Интеркативна настава са мултимедијалним садржајима.

• У просторији (рачунарској учионици) опремљеној видео бимом и On-line приступом Интернету.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

30

усмени испит

10

колоквијум-и

20

...

     

семинар-и

10

     

     

Напомена: Из библиотеке Факултета постоји могућност Е-приступа наведеним литературним Веб ресурсима (Мoodle-курсевима се приступа уз лозинке или се на вежбама додељују права за коришћење Е-ресурса)