Студијски програм:

ОАС ИТ

Назив предмета:

Информационо експертни системи

Наставник:

Мицић М. Живадин

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

положена три предмета фундаменталног програмирања,

положен најмање по један предмет из: база података и информационих система

Циљ предмета

Упознавање са: 1) терминологијом из области вештачке интелигенције (ВИ или интелигентних система), 2) организационим концептима система, 3) алатима, 4) техникама и технологијама развоја, интеграције и документације система, 5) захтевима потенцијалних корисника система, 6) корелацијама базе података - базе знања, односно Информациони систем (ИС) - експертни систем (ЕС) , 7) улогом аналитичара у изградњи ИС и експерта у изградњи ЕС, 8) циљевима ИС-ЕС, 9) потребним ресурсима, 10) интеграцијом система на примерима ИС-ЕС, 11) базом знања, 12) применама ВИ и ИС-ЕС.

Исход предмета

Исходи произилазе из наведених (12) циљева предмета, укључујући очекиване исходе на платформи 12 аспеката модела изврсности у образовном концепту (наведених у Стратегији обезбеђења квалитета Факултета).

Садржај предмета

Теоријска настава

Теме: 1) Увод у ВИ (интелигентне системе), на платформи стандардизоване терминологије [1], [2], [3], [4] итд, 2) организациони концепти система ВИ, интегрисање система ИС-ЕС, 3) алати и технологије за интегрисање система, на примерима ВИ (од ИС ка ЕС), 4) развој, интеграција и документација система на платформи стандардизације софтверског инжењеринга, 5) од тржишта ИС ка корисницима ЕС, 6) корелације: база података - база знања, односно Информациони Систем (ИС) - Експертни Систем (ЕС), ка интеграцији система у ИС-ЕС или ИЕС, 7) улога експерта у изградњи и интеграцији система (на примерима ИЕС), 8) ИЕС-објекти, 9) ИЕС-ресурси, 10) интеграција и конфигурација система на примерима ИЕС, 11) базе знања, 12) примене интегрисаних система (на примерима ВИ, односно ИЕС).

Практична настава

Практични део кроз вежбе и семинарски - студијски истраживачки рад у групи/области изборног модула (у изборним групама: (1) у образовању, или 2) са највећим интензитетом креативости у софтверском инжењерингу (коришћењем претходних знања из услова), или 3) у конкретним применама у индустрији - на примерима базе знања, на пример - за возило...).

Литература:

1.

* ИСС - Институт за стандардизацију Србије: http://www.iss.rs/standard/advance_search.php

2.

* ISO, ISO Store, Standards catalogue, 35: IT, http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics.htm,

3.

В. Девеџић: Технологије интелигентних система, ФОН, Београд, 2004.

4.

Ж. Мицић: ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ (**) - ауторизована предавања, страна 158, Скрипта, Технички факултет у Чачку, Чачак, јун 2001. практикум за вежбе, страна 60, Технички факултет у Чачку, Чачак, мај 2001.

5.

Ж. Мицић: ИТ у интегрисаним системима, Одлуком Научно-наставног већа Техничког факултета, број VIII-1232/14 од 13. јуна 2007, COBISS.SR-ID 146094860, ISBN 978-86-901809-6-7, Технички факултет Чачак, 2008

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

• Комбинација класичне наставе са Е-учењем и учењем на даљину и уз наведену литературу.

• Интеркативна настава са мултимедијалним садржајима.

• У просторији (рачунарској учионици) опремљеној видео бимом и On-line приступом Интернету.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

10

усмени испит

10

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

20

     

     

* Наведене референце се односе на додатну пратећу литературу, са наведених веб адреса (СРПС и ISO/IEC стандарди): [1] ISO/IEC 2382-28: ...ЕС, [2] ISO/IEC 2382-29: ... препознавање и синтеза говора, [3] ISO/IEC 2382-31: машинско учење, [4] ISO/IEC 2382-34: ... неуронске мреже итд.

** наставни материјали ће бити иновирани до почетка наставе планиране за 2018/2019. годину!