Студијски програм:

ОАС ИТ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Интернет маркетинг

Наставник:

Вељовић В. Алемпије

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Циљеви предмета су: упознавање студената са могућностима примене информационо-комуникационих технологија у сфери маркетинга, као и поручавање модалитета Интернет маркетинг стратегија, и примене стечених знања у пракси, кроз израду властите веб презентације, онлајн-рекламе, Интернет продавнице као и оптимизације веб презентације за претраживаче

Исход предмета

- Разумевање Интернета као медија, као и економског значаја употребе Интернета у маркетингу

- Познавање структуре и способности за самосталну примену метода истраживања, сегментације, планирања, организације, контроле и унапређења постојеће маркетинг праксе савременим решењима интернет маркетинга

- Оспособљавање студената за примену информационо-комуникационих технологија у маркетиншке сврхе у виду развоја решења за реализацију Интернет маркетинг активности и примену техника Интернет маркетинга.

- Оспособљавање за управљање пословним пројектима на Интернету

Садржај предмета

Теоријска настава

Појам и развој Интернета, Економски значај Интернета, предности и недостаци, Увод у Интернет маркетинг, Стратегије развоја маркетинга у Интернет окружењу, Инфраструктура Интернет маркетинг система, Информационо-комуникационе технологије и Интернет маректинг, Управљање односима са купцима, Сигурност Интернет маркетинг система и мере заштите

Практична настава

Планирање и припрема наступа организације на Интернету, Примена система за управљање садржајем у Интернет наступу организације, Израда веб презентације, Позиционирање веб презентације у резултатима претраге и примена техника отпимизације за претраживаче, Примена онлајн решења за унапређење Интернет маркетинга организације

Литература:

1.

Fletcher, K., Upravljanje marketingom i informaciona tehnologija, Clio, 2003.

2.

Kotler, F., Marketing menadžment, Data Status, 2006.     

3.

Tyler, S., Freguson, D., Klein, R., Promocija i marketing elektronskih medija, 2004.

4.

Вељовић, А. Електронско пословање, Технички факултет, Чачак, 2009.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Презентовање наставног градива путем Microsoft Power Point-а, као и видео материјала. Наставни материјал садржан је у уџбеницима и приручнику и доступан у оквиру Система за електонско учење Moodle. Предавања и вежбе, базирани су на примерима из праксе. Провера знања током семестра врши се путем теста и презентације властитог веб сајта као семинарског рада као и на испиту.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

30

усмени испит

     

колоквијум-и

15

..........

     

семинар-и

15