Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ЕРИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Интернет програмирање

Наставник:

Ђорђевић С. Борислав

Статус предмета:

И, И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

     

Циљ предмета

Циљ наставе је оспособљавање студената да пројектују и пишу основне веб апликације, коришћењем елемената HTML, CSS, ЈаваСкрипт и коришћењем Јава веб технологија (JSP/Сервлет)

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развију веб апликације у Јава веб технологијама

Садржај предмета

Теоријска настава

1.          Увод у веб програмирање. HTML

2.          PHP

3.          ЈаваСкрипт

4.          Основи објектно-оријентисаних језика и програмског језика Јава

5.          JSP/сервлет технологија

Практична настава

1. ХТМЛ

2.JSP/сервлет технологија

3. Рад са базама података - MySQL

4. Рад са базама података - DAO

5. Сесије и колачићи

6. JSTL

7. Израда комплетног динамичког сајта

Литература:

1.

Bruce Lawson, Remy Sharp, Uvod u HTML5 za programere, Микро Књига, 2012

2.

Luke Welling, Laura Thomson, PHP i MySQL: razvoj aplikacija za Web, prevod 4. izdanja (+ CD), Микро Књига, 2009

3.

Jennifer Niederst Robbins, Naučite Web dizajn, Vodič kroz (X)HTML, CSS i Web grafiku, Микро Књига, 2009

4.

Marty Hall, Larry Brown, Core Servlets and Javaserver Pages: Core Technologies, Vol. 1 (2nd Edition), SunMicrosystems Press, 2004

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

60

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и