Студијски програм:

ОАС Мех, ОАС ИТ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Инжењерска економија

Наставник:

Милуновић Б. Сандра

Статус предмета:

И, И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Да се на концизан и довољно приступачан начин систематизује и изложи основнa проблематика инжењерске економије, како би је студенти у свом будућем раду могли користити као алат у инжењерско економским анализама технолошких решења и пројеката.

Исход предмета

Савладавањем овог програма студент стиче опште способности неопходне за решавање проблема који интегришу карактеристике тржишта и карактеристике производних процеса (процеса рада), будући да су инжењерске и економске одлуке нераскидиво повезане у животном циклусу једног предузећа или једног производа. 

Садржај предмета

Теоријска настава

Систем и процес (пословни, производни, технолошки, обрадни...). Корелација систем-процес. Капацитет система. Појам, класификација и степен искоришћења капацитета. Производна функција. Амортизација, обрачун амортизације. Управљање залихама. Утрошци и трошкови. Инжењерско економска анализа трошкова.  Калкулација (врсте и примена). Временска вредност новца. Методе обрачуна камате и ануитета. Инвестиције. Основни и општи појмови о инвестицијама. Класификација инвестиција. Критеријуми инвестирања. Планирање и припрема инвестиционих захвата. Оцена квалитета – успешности инвестиције. Инвестиционе одлуке и ефикасност инвестиционих улагања. Инвестициони пројекат. Структура инв. пројекта. Инжењерско економска анализа и оцена ефективности пројеката. Методе за избор и оцену пројеката: метод рока повраћаја, метода нето садашње вредности, метода ануитета, метода интерне стопе рентабилности. Утицај инфлације и ризика на анализу пројеката. Техно-економски показатељи квалитета система: ефективност, ефикасност, продуктивност, рентабилност, економичност, производност система.

Практична настава

Вежбе су рачунске и подразумевају решавање задатака из следећих области: одређивање различитих категорија капацитета и степена искоришћења капацитета система, временски и функционални систем обрачуна амортизације, калкулације - одређивање цене коштања и трошкова производње,  управљање залихама, каматни рачун, одређивање ануитета код обрачуна зајма, економска оправданост реализације инвестиционих пројеката - статички и динамички показатељи.

Литература:

1.

Милуновић С.: Инжењерска економија, Скрипта, Факултет техничких наука, Чачак, 2013.

2.

Дубоњић Р., Милановић Љ. Д.: Инжењерска економија, Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац, 2005.

3.

Николић М., Маленовић Н., Покрајчић Д., Пауновић Б.: Економика предузећа, Економски факултет, Београд, 2005. 

4.

Живковић М.: Економика пословања, Мегатренд универзитет, Београд, 2007.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе презентациjом наставних садржаjа. Вежбе су рачунске и подразумевају решавање задатака из области инжењерске економије.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

10

усмени испит

     

колоквијум-и

50

..........

     

семинар-и