Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИТ, ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Комуникологија

Наставник:

Бјекић Р. Драгана

Статус предмета:

И, И, И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Упознавање са знацима комуникације; оспособљавање за самостално обликовање и планирање личне и пословне комуникације; развој особина и знања и вештина које омогућавају успешнију комуникацију и односе са другима; оспособљавање за превазилажење препрека у комуникацији, јасно и прецизно исказивање мисли и потреба.

Исход предмета

Студент зна да наведе и објашњава основне комуниколошке појмове и модел комуникационог процеса; разуме и објашњава комуникационе знакове; уме вешто, прецизно и јасно да се изражава користећи различите форме вокалне и невокалне вербалне комуникације; препознаје комуниколошке разлике и сличности појединих култура и развија међукултурну толеранцију; дефинише функцију и ефекте медија масовне комуникације; уме да планира комуникацију тима; препознаје врсте саговорника и планира адаптирану комуникацију; уме да организује комуникациони простро и да креира лични комуникациони стил.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у комуникологију – основни појмови, развој, дисциплине, теорије, методологија. Општи модел комуникационог процеса и елементи. Персонолошки корелати комуникације. Комуникациона компетентност. Врсте комуникационих знакова. Врсте комуникације. Вербална и невербална комуникација.

Токови комуникације. Систем комуницирања и информисања у организацијама и пословним системима. Односи с јавношћу. Масовна и медијска комуникација. Међукултурна комуникација.

Комуникација у групи и тиму. Партнери у комуникацији; врсте пословних партнера/клијената. Препреке и конфликти у комуникацији. Разрешавање конфликата. Тешкоће у комуникацији (страх, стрес); тешкоће у пословној комуникацији (професионално сагоревање, мобинг). Пословни разговор: интервју, оперативни разговор, преговарање. Типови саговорника. Пословна кореспонденција.

Припрема комуникације. Учење комуникационих вештина и развој успешног комуникатора.

Практична настава

Учење комуникационих вештина двосмерне интерперсоналне комуникације; развој вештина слушања; правила пословног понашања; креирање комуникационог стила; презентација програма; динамика међукултурних комуникација и развој међукултурне толеранције, динамика тима; припрема и пројектовање пословног разговора; пословна кореспонденција; креирање формалних и неформалних начина комуникације; развој особина које су предуслов успешног комуницирања.

Литература:

1.

Бјекић, Д. (2007, 2009). Комуникологија: основе педагошког и пословног комуницирања, Чачак: ТФ, е-књига у оквиру е-курса.

2.

Марковић, М. (2003). Пословна комуникација, Београд: Клио

3.

Рот, Н. (2003). Знакови и значења, Београд: Плато.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење; традиционална настава подржана е-курсом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

24

практична настава

10

усмени испит

46

колоквијум-и

10

..........

     

семинар-и