Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Корпоративна друштвена одговорност

Наставник:

Бешић Х. Цариша

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Стицање знања из области корпоративне друштвене одговорности, посебно посматрано са аспекта основних појмова корпоративне етике, друштвене одговортности, друштвено одговорне пословне праксе, модела корпоративне друштвене одговрности, као и  примене ових знања у пракси.    

Исход предмета

Стечено знање из проблематике корпоративне друштвене одговорности студенти ће користити у препознавању различитих феномена из области  савременог пословања и приликом решавања проблема који своје исходиште имају у теорији и пракси савремене пословне организације (посматрано са аспекта етичких принципа, њихове примене и примене елемената  корпоративне одговорности у пословању). Студент ће бити оспособљен да самостално и тимски ради, да самостално, групно и интерактивно решава проблеме, да успостави одређени ниво комуникације и да адекватно презентира резултате свог рада.    

Садржај предмета

Теоријска настава

Анализа савремени услова пословања, нопходност изграђивање друштвено одговорне организацвије, појмовно одређење корпоративне етике, место и улога корпоративне етике у пословању, еволуција консепта корпоративн етике, корпоративна етика и пословна политика предузећа, настанак корпоративне дрјштвне одговорности, појмовно одређење кропоративне друштвене одговорности, корпоративна друштвена одговорност и процес стандардизације, анализа специфичних аспеката корпоративне друштвене одговорности, попут заштите ђивотне средине, заштите интереса потрошача, заштите интереса конкурената и полсовних партнера, заштите права радника, корпоративна филантропија. Анализа примене метода и иницијатива корпоративне друштвене одговорности у развијним земљама, у земљама у транзицји, на домаћем тржишту.

Практична настава

Практична настава је  комплементарна предавањима.

Литература:

1.

Котлер  ф. Ли Н., Корпоративна друштвена одговорност, Чигоја штампоа, Београд, 2009.

2.

Летица Б., Доба одговорности, Мате, Загреб, 2010.

3.

Ђорђевић Д., Ћоћкало Д., Пословна етика и право, ТФ М. Пупин, Зрењанин, 2007.

4.

Ди Џорџ, Р.Т., Пословна етике, Филип Вишњић, Београд, 2003.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex catedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања  изводи се “case study” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Семинарски рад је обавезан за све студенте. Семинарски рад обухвата припрему израде, презентацију и јавну одбрану семинарског рада чиме се вежба примена технике креативности, а кроз теме семинарских радова обрађује се целокупни теоретски садржај предмета. Настава ће бити пропраћена примерима из светске литературе. Студенти ће активно пратити нова сазнања из научних публикација.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

30

практична настава

15

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20