Студијски програм:

ОАС ИМ

Назив предмета:

Квантитативне методе

Наставник:

Дамљановић Ж. Нада

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Нема

Циљ предмета

Циљ је овладавање модерним математичким моделима и методама као корисним алатом за решавање практичних менаџерских задатака у индустрији.

Исход предмета

Студенти ће научити да моделирају и решавају разнородне оптимизационе проблеме са посебним нагласком на оне који су од теоријског и практичног интереса за менаџере.  Оспособљени за планирање, моделовање и решавање различито структурираних менаџерских активности као и практичних задатака уз коришћење одговарајуће софтверске подршке.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у квантитативне технике, Математичко моделирање пословних, производних и услужних система, Карактеристични задаци планирања и распоређивања, Планирање експеримената у истраживањима, Прогноза, Временске серије, Факторска анализа, Основни модели факторске анализе, Методе нелинеарног програмирања, Методе допустивих праваца, Методе спољашњих казнених функција, Методе унутрашњих казнених функција, Динамичко програмирање и неке примене, Принцип оптималности, Рекурентне релације, Масовно опслуживање, Увод у теорију вишеканалног опслуживања, Једноканални системи опслуживања, Вишеканални системи опслуживања, Комбинаторна оптимизација и примена, Хеуристичко програмирање, Рачунска сложеност проблема и алгоритама, Специјалне и опште Хеуристике, Проблем трговачког путника и његове релаксације, Хеуристике за решавање проблема трговачког путника, Проблем оптималног бојења графа и неке његове примене, Хеуристике за оптимално бојење графа, Метахеуристичке методологије и њихове примене, Фази скупови, фази релације, фази еквиваленције и фази релационе једначине, Фази логика, Структуре истиносних вредности, Фази модели, Структура фази система, Фази приступ у решавању проблема, Концепт детерминизације и минимизације фази система, Примена фази логике у организационим системима, Апроксимативно резоновање-доношење одлука, препознавање облика, претраживање фази база података, интелигентни агенти, генералисана вероватноћа и логичка (фази) статистика, Анализа обавијених података и неке примене.

Практична настава

Вежбе обухватају примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема (задатака) уз одговарајућу софтверску подршку.

Литература:

1.

Јовановић, Т., Квантитативне методе, Машински факултет, Београд, 1996.

2.

Липовац, Д., Сотировић, В., Летић, Д., Методе операционих истраживања, Технички факултет, Зрењанин, 1995.

3.

Јовановић, Т., Милановић, Д., Вељковић, З., Збирка задатака из квантитативних метода,  Машински факултет, Београд, 1996.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

На предавањима и вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака, колоквијума и завршног (писменог и усменог) испита. На завршном испиту се проверава свеобухватно разумевање изложеног градива.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3

писмени испит

35

практична настава

3

усмени испит

25

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

4