Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Ланци снабдевања

Наставник:

Милуновић Б. Сандра

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Предмет има за циљ проучавање ланаца снабдевања, тј. обезбеђења и испоруке роба и услуга. Практична примена овог концепта обухвата покретање и складиштење, подршку информационих система и однос између партнера у ланцу снабдевања. Концепт управљања ланцем снабдевања повезује предузеће са снабдевачима и купцима применом савремених пословних стратегија и обезбеђује технике за максималну редукцију трошкова. Предмет је заснован на проучавању  квалитативних и квантитивних питања која се јављају при интегрисаном пројектовању и управљању целом логистичком мрежом.

Исход предмета

Оспособљеност студената да:

- идентификује све релевантне учеснике, процесе и токове у ланцу снабдевања,

- сагледа ланац снабдевања са логистичког аспекта,

- се упозна са основним законитостима процеса у оквиру карактеристичних ланаца снабдевања,

- дефинише специфичности појединих ланаца снабдевања и начина управљања процесима у њима,

- дефинише могуће концепције и стратегије у ланцима снабдевања и њихове карактеристике,

- истражи могућности примене најповољнјих начина управљања ланцима снабдеваља за типичне примере у пракси. 

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у управљање ланцем снабдевања.  Проблеми набавке у управљању ланцем снабдевања. Менаџмент набавке. Креирање и управљање односима са снабдевачима.  Етичко и одрживо проналажење извора снабдевања. Операциони проблеми у управљању ланцем снабдевања. предвиђање потражње. Системи за планирање ресурса. Управљање залихама. Управљање процесима рада  Lean и Six  Sigma у ланцу снабдевања. Дистрибутивни проблеми у управљању ланцем снабдевањa. Национална и глобална логистика. Креирање и управљање односима са корисницима (купцима). Глобално и локално одлучивање. Логистика у пружању услуга. Проблеми интеграције у управљању ланцем снабдевања. Интеграција процеса у ланцу снабдевања. Мерење перформанси  ланца снабдевања. Студије случаја у управљање ланцем снабдевања.

Практична настава

Разматрање проблема ланаца снабдевања из угла тренутног и будућег стања, набавке и логистике, метрике, алата за обезбеђење квалитета, важности дистрибутивних канала, еколошких и других аспеката,  примене информационих технологија, мобилних технологија и квалитета, формирања математичких модела који могу допринети бољем управљању и решавању специфичних проблема (нпр. избор и рангирање добављача).

Литература:

1.

Bloomberg  J. D., LeMay S., Hanna J. B.: Логистика, МАТЕ, Загреб, 2006.

2.

Стефановић М., Арсовски З., Рејман Петровић Д., Милановић И., Ерић М., Калинић З., Нестић С., Алексић А., Тадић Д.:  Управљање ланцима снадбевања: Мултидисциплинарни приступ унапређењу перформанси, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2013.

3.

Wisner D. Joel, Tan Keah-Choon, Leong G. Keong: Principles of Supply Chain Management – A balanced approach, Third edition, University of Nevada, Las Vegas, USA, Library of Congress Control Number: 2010943343, ISBN 13: 978-0-538-47546-4, ISBN 10: 0-538-47546-3, доступно на:

http://books.google.rs/books?id=Oyh5xfG41XEC&pg=PA1&hl=sr&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе презентациjом наставних садржаjа. Вежбе се изводе комбинациjом класичног начина, решавањем задатака и интерактивним учешћем студената (анализа случаjева из праксе, израда проjектних задатака из оквира садржаjа наставног предмета).

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

10

усмени испит

     

колоквијум-и

50

..........

     

семинар-и