Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Лидерство и мотивација

Наставник:

Радовановић В. Владимир

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Стицање знања из области лидерства и мотивације у пословању, кроз различите аспекте њиховог међузависног односа и утицаја на понашање запослених у свету рада као кључних  носилаца свеукупног друштвеног стваралаштва.

Исход предмета

- Схватање лидерства као процеса који покреће дефинише и спроводи промене у пословном систему

-  Схватања лидерства и  промена  као кључних фактора који одвајају успешне од неуспешних пословних система.

- Сватање лидерства и његовог фокуса на хумане интеракције „утицајем на друге“ и њихово мотивисање  и поуздан рад у остваривању пословних циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

Фактори који су условили појаву лидерства, Појмовно одређење промена и лидерства, Дефинисање лидерства, Лидерство и лидер, Улога и значај лидера, Особине лидера, Компетенције лидера, Вештине лидера, Лидер и менаџер. Стилови лидерства, Класични приступ лидерству: аутократски, демократски и либерални стил, „Охајо и Мичиген студија“-управљачка мрежа, Ликертов „систем 4“ стил лидерства. Савремени приступ лидерству: Приступ групне динамике: трансакционо и трансформационо лидерство; Контигентни приступ: Херси-Бланшаров модел лидерства, Фидлеров модел лидерства, модел лидерства „пут-циљ“, Врум-Јетонов модел лидерства. Бихевиористички приступ лидерству: Харизматско лидерство и др. Моћ остваривања утицаја лидера на своје следбенике, Врсте моћи, изри моћи. Тип лидерства као средство мотивације запослених, Мотивација као организациони инструмент утицаја на запослене, Теорије мотивације, Награђивање и мотивација, Мерење перформанси, мотивација и награда. Мотивација и задовољство послом. Улога лидера у  изградњи мотивационог система у пословном систему.

Практична настава

Вежбе ће у корак пратити предавања уз објашњења теоријског закључка и анализирање примера из праксе.

Литература:

1.

Peter G. Northouse, Liderstvo, Teorija i praksa, cetvrto izdanje, Data Status, Beograd, 2008.  

2.

Радовановић, В.: Организационо понашање, Факултет техничких наука, Чачак, 2011.

3.

Vladimir Radovanovic, Ljiljana Savic, Leadership and motivation-holders of  business success, Metalurgia International, XVIII (3), 2013.   

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе методом „ex cathedra” методом усменог излагања, разговора, демонстрација и вежби. Вежбе се реализују медом “case”, интерактивним учешћем студената, радом у мањим групама, индивидуални рад, израда семинарских радова, контролнох

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

     

     

семинар-и

30