Студијски програм:

ОАС ИМ

Назив предмета:

Лидерство и тимски рад

Наставник:

Михаиловић М. Добривоје

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

     

Циљ предмета

Феномени вођства итимског рада су међусобно блиско повезани преко феномена моћи. Тимски рад представља савремени начин организације рада и као такав има своје особености. Основну карактеристику тимског рада представљају комплементарне функције и вештине чланова тима. Курс вођство и тимски рад треба да омогући студентима разумевање лидерства и одговарајућих аспеката тимског рада, као и увид у њихову међузависност.

Исход предмета

Усвајање лидерских вештина са посебним акцентом на усвајање знања везаних за психолошке аспекте тимског рада као и за специфичне проблеме које он намеће члановима тима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Појам лидерства; лидерство и менаџмент. Теорије лидерства: особине успешних лидера, лидерство као стил, ситуациони модели лидерства. Извори моћи и чиниоци који утичу на остваривање лидерства.: Лидерски задаци: планирање, организовање, вођење и контрола, кадровска функција. Овладавање и примена основних техника управљања и решавања проблема. Лидерско решавање проблема: комуникација и конфликти. Трансформативно лидерство: увођење иновација: лидерска визија, харизматска личност. Дефинисање појма тима и тимског рада. Дефинисање и позиционирање тима у односу на групу. Врсте тимова: радни тимови. Формирање тимова: фазе у тимском раду, особености фаза и активности карактеристичне за сваку од њих. Тимски процеси. Вођење радних тимова, улога лидера тима. Лидерска вештина мотивисања: продуктивност, радни учинак, награђивање и напредовање у служби.

Практична настава

Смернице за писање семинарског рада: договор око тема. Ситуациони модели лидерства – компаративна анализа кроз дискусију. Формирање сопственог лидерског стила - радионица. Лидерски задаци: планирање, организовање, вођење и контрола – студија случаја. Технике управљања – дискусија на примерима. Лидер као медијатор у конфликту - радионица. трансформационо лидерство – студија случаја. Лидер као харизматска личност – дискусија. препознавање потреба запослених - радионица. анализа система награђивања – студија случаја. Мерење учинка у тимском раду.

Литература:

1.

Михаиловић, Д., Ристић, С. Менаџмент – људска страна ,Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007

2.

Михаиловић, Д. Ристић, С. Тимски рад и апсентизам,ВШЖ, Аранђеловац ,2006

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, интерактивна настава: радионичарски поступак решавања конкретног структурисаног задатка, симулације, искуствени вид учења техником играња улога, размена идеја и сазнања кроз групну дискусију, учење на примеру кроз студију случаја, менторски и тимски рад на изради семинарског рада на договорену тему

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

30