Студијски програм:

ОАС Мех, ОАС ИТ, ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Логистички системи

Наставник:

Ћурчић Н. Срећко

Статус предмета:

И, И, И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Основни циљ изучавања овог предмета је да студенти стекну знања о савременим и перспективним логистичким процесима за логистичке системе, као и знања за одговарајуће логистичке подршке за  разне врсте производних делетности.

Савладавање проблематике наставе из тематике Логистичких система (ЛС) и оспособљавање за коришћење различитих логистичких метода и модела, у функцији оптимизације кретањатокова материјала и робе од уласка и неки систем до његовог изласка. Постицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у проблематикама логистичких процеса и система.

 

Исход предмета

На крају курса студент треба да буде способан да стечена знања промењује, кроз логистичку концепцију, у производним или пословним системима,  у функцији побољшања перформанси производног или пословног система.

Успешним завршетком курса студент ће моћи да  пројектује Логистичке системе у инжењерству и привреди; познаваће најновија достигнућа у овој области и биће способан да препозна истраживачке проблеме и да спроводи апликативна истраживања у области ЛС.

Садржај предмета

Теоријска настава

Логистика пружа интегралну пордшку систему, унапред обезбеђујући основне и друге потрошне материјале, резервне делове, и сл.  Зато за ефикасно функционисање пословних, производних, техничких и обрадних система логистика треба да омогући ефикасно и рационално управљање активностима: набавке, распореда, транспорта, чувања и испоруке. Теоријска настава се бави изучавањем програма кроз:

1) Појам улога и значај логистичких система. Логистички процеси и карактеристике логистичке концепције. Ресурси логистике у разним областима производње и пословања. Логистички процеси као сегмент маркетинга. Логистичко моделирање и смулација.

2) Функције логистике

Набавка и континуитет снабдевања материјалом, полупроизводима и компонетама за производњу (прибављање информација, опредељивање, избор оптималних снабдевача).  Модели и системи набавке.

Логистика складиштења: типови складишта, величина простора за складиштење, оптимизација складишта, технологија складиштења, складишна техника, аутоматизација складишта. Логистика  транспорта и транспортни процеси за заштиту животне средине.  Паковање. Логистика отпада. Анализa, логистичко моделирање и смулација.

Практична настава

 Вежбе се изводе моделирањем и симулацијом решевања практичних проблема логистичких процеса.  Студент треба да буде укључен у процесе израде конкретних логистичких процеса. Рачунске вежбе су посвећене разради примера логистичких процеса. Такоће, студент добија четири задатка да самостално уради као домаћи задатак.

Литература:

1.

С. Ћурчић, Т. Пантелић: Логистички системи, Технички факултет, Чачак, 2005.

2.

Славко. Арсовски, Зора. Арсовски, Миљко Кокић: Менаџмент производним и информационо комуникационим технологијама, Машински факултет, Крагујевац, 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Предавање и вежбе

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

30

усмени испит

30

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и