Студијски програм:

МАС ИТ

Назив предмета:

Анализа мултимедијалних података

Наставник:

Станковић М. Милена

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Основни циљ предмета је да студенти стекну теоријска и практична знања у области анализе садржаја мултимедијалних података укључујући анализу говора, анализу слике и видео материјала у циљу њихове примене у безбедносним системима

Исход предмета

Студенти ће се упознати са главним карактеристикама говора као сигнала и техникама за анализу говора. Такође ће стећи знања из области анализе слике укључујући сегментацију као основу за класификацију слика, класификацију на основу боја и спектралних параметара слика и видео материјала.     

Садржај предмета

Теоријска настава

Проблеми анализе неструктуираних подтака. Говор као сигнал, његови параметри и елементи који могу да се користе за класификацију. Процена нивоа стреса на основу анализе говора. Слика као дводимензионални сигнал. Филтрирање и трансформација слике као основа анализе. Класификација слика на основу боја, објеката и сл. Оцена квалитета слике. Карактеристике видео материјала и његова анализа. Сегментација видео материјала и праћење. Оцена квалитета видео материјала. Заштита слике и видео материјала-Watermarking.

Практична настава

Реализација основних алгоритама за анализу говора и слике у MATLAB окружењу. Пројекти из

области анализе говора, слике, видео материјала.     

Литература:

1.

Ajay Divakaran, Multimedia Content Analysis: Theory and Applications, Спрингер, 2009.     

2.

Mark T. Maybury, Multimedia Information Extraction: Advances in Video, Audio, and Imagery Analysis for Search, Data Mining, Surveillance and Authoring, Wiley-IEEE Computer Society, 2012

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања: предавања и дискусије уз коришћење мултимедијалних садржаја; студије случаја.

Вежбе: практични рад са алатима за е-учење, рад на пројектима; асистент пружа сву потребну помоћ студентима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

40

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

60