Студијски програм:

МАС ИМ

Назив предмета:

Еко дизајн и окружење

Наставник:

Радовановић М. Милош

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

је стицање основног знања код студената из области еко дизајна, посебно у дизајнирању индустријских производа али и објеката и намештаја по еколошким принципима. Други важан циљ предмета је и формирање правилног естетског става и укуса код студената, посебно у односу на ближе и шире окружење уз примену еколошких материјала.

Исход предмета

Од предмета се очекује да код студената створи потребно знање које ће им омогућити познавање основних еколошких принципа у дизајнирању а посебно формирање правилног односа према окружењу.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теоријска настава обухвата изучавање најважнијих тема из области еко дизајна као што су: Дефиниција и настанак еко дизајна, утицаји природних форми на дизајнирање и еколошки материјали у дизајнирању. У току наставе студенти изучавају принципе и облике еко дизајна и однос производа према ближем и ширем окружењу.

Практична настава

Теоретску наставу прате графичке вежбе на којима се студенти  упознају са елементима и принципима еко дизајна, методологијом дизајнирања и материјалима. У току вежби студенти се оспособљавају и стичу потребно практично  знање, тако да могу самостално уз помоћ професора да дизајнирају један мањи индустријски производ или објекат по еко принципима.

Литература:

1.

М. Радовановић, Основи дизајна-скрипта, Чачак 2010.

2.

М. Васиљевић, Дизајн, Београд 1999.

3.

М. Фрухт, Индустријски дизајн, Београд 1976.

4.

М. Пантелић, Екологија и заштита животне средине, Чачак 2001.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

У настави се користе комбиноване методе теоретске наставе са пројекцијама, графичке вежбе и самостални истраживачки рад студената уз помоћ наставника.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

10

усмени испит

70

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

10