Студијски програм:

МАС ЕЛ

Назив предмета:

Електрична мерења неелектричних величина

Наставник:

Миловановић М. Аленка

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Упознавање са основама електричних мерења неелектричних величина, мерним средствима и мерним методама; Примена стечених теоријских знања на решавање практичних проблема у оквиру лабораторијских вежби;

Исход предмета

Студент је стекао основна теоријскa и практичнa знања о мерним средствима и мерним методама, неопходнa за успешно решавање инжењерских проблема из области електричних мерења неелектричних величина.

Садржај предмета

Теоријска настава

Мерни претварачи - механичкоеластични, тензоотпорни, пиезоелектрични, електростатички, електретски, магнетноеластични, индуктивни, индукциони, галваномагнетски, термоелектрични, електрохемијски, оптички, јонизациони. Електрична кола са мерним претварачима – потенциометарска веза, веза у неуравнотежени мост. Мерни инструменти неелектричних величина. Инверзни претварачи и инструменти са уравнотежавањем. Методе мерења неелектричних величина. Динамичке карактеристике мерних средстава. Шумови и техничка осетљивост мерних средстава.

Практична настава

Упознавање са проблемима из праксе кроз семинарске и/или практичне радове.

Литература:

1.

Љ. Р. Голубовић, "Електрична мерења неелектричних величина", ТФ Чачак, 2005.

2.

Љ. Р. Голубовић,"Задаци из електричних мерења неелектричних величина", ТФ Чачак, ЕТФ Бања Лука, 2005.

3.

А. Миловановић, М. Бјекић, Б. Копривица, Виртуелна инструментација, Технички факултет Чачак, 2010.

4.

          

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализациjа предавања и вежби по моделу интерактивне наставе.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

15

усмени испит

40

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

20