Студијски програм:

МАС М

Назив предмета:

Електронске компоненте и склопови

Наставник:

Ђукић Р. Слободан

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Нема услова

Циљ предмета

Детаљно упознавање са елктронским компонентама које чине сваки електронски склоп, као и начином употребе каталога произвођача компоненти.

Исход предмета

Овладавање техником пројектовања електронских система са комерцијално доступним електронским компонентама

Садржај предмета

Теоријска настава

Карактеризација отпорника, кондезатора, калемова, диода, транзистора и интрегисаних кола. Карактеризација каблова, конектора, прекидачаи релеја.

Практична настава

семинарски радови из области електронских компоненти и склопова

Литература:

1.

Victor Meeldijk: "Electronic Components-Selection and Aplication Guidlines", Wiley- Interscience, US, 1996

2.

Finn Jensen: "Electronic Component Reliability: Fundamentals, Modeling, Evaluation and Assurance", John Wiley& Sons, 1996.

3.

http:/en.wikipedia.org/wiki/electronic component

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

10

усмени испит

30

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

50