Студијски програм:

МАС ЕЛ

Назив предмета:

Хардверско-софтверско пројектовање

Наставник:

Ранђић С. Синиша

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са модерним методама интегрисаног пројектовања хардвера и софтвера савремених рачунарски базираних система.

Исход предмета

Студенти разумеју теоријске основе и практично користе технике интегрисаног пројектовања хардвера и софтвера рачунарски базираних електронских система.

Садржај предмета

Теоријска настава

Анализа тока управљања и података код рачунарских програма и циклично базираног описа хардвера. Трансформисање једноставних програма у циклично базирани хардвер. Дељење једноставних алгоритама у хардверске и софтверске компоненте и креирање одговарајућег хардверско - софтверског интерфејса. Идентификовање проблема у погледу перформанси  за дату хардверско - софтверску структуру и оптимизација хардверских и софтверских компонената. Синтеза хардвера генерисање кода, верификација кода. Развојни системи за интегрисано пројектовање хардвера и софтвера. Коришћење симулационог софтвера за интегрисану симулацију програма и циклично базираног описа хардвера.

Практична настава

Реализација практичних задатака на плану дељења алгоритама на хардверске и софтверске гране. Практично коришћење софтера за интегрисано пројектовање хардвера и софтвера.

Литература:

1.

P. Schaumont, "A Practical Introduction to Hardware/Software Codesign", Springer, 2009

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

50

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

30