Студијски програм:

МАС ЕЛ, МАС М

Назив предмета:

Индустријске комуникационе мреже

Наставник:

Ђукић Р. Слободан

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Без услова

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студент упозна са скупом комуникационих мрежа и протокола који се користе у индустрији. Такође, циљ је са се студент упозна и са карактеристикама, топологијом  и  оквиром примене различитих типова комуникационих мрежа у индустрији.

Исход предмета

По положеном испиту из овог предмета очекује се да студент буде оспособљен да познаје индустријске комуникационе мреже и протоколе и да буде у стању да их примени у конкретним индустријским апликацијама. 

Садржај предмета

Теоријска настава

1. Основе дигиталних комуникација (Дигиталне модулације, Капацитет канала, ISO/OSI модел)

2. Комуникационе мреже ниског нивоа (карактеристике и топологија АS-Interface  мрежа)

 3. Комуникационе мреже средњег нивоа (карактеристике и топологија RS485 и CAN мрежа, комуникациони протоколи Profibus, Modbus, CanOpen и DeviceNet).

4. Комуникационе мреже високомг нивоа (карактеристике и топологија Industrial Ethernet мрежа комуникациони протоколи Profinet i Modnet).

5. Бежични системи радио идентификације (принципи активне и пасивне радио идентификације)

6. Бежичне индустријске комуникационе мреже (карактеристике и топологија IEEE 802.11,  IEEE 802.15.4 и мрежа мобилне телефоније)  

Практична настава

На вежбама се студенти упознају са конфигурацијом и коришћењем инудстијских комуникационих мрежа обрађених на теоријској настави

Литература:

1.

"Увод у рачунарске телекомуникације и мреже : транспортни део", Зоран М. Урошевић, Технички факултет, 2004, ISBN 86-81745-93-X

2.

"Data and Computer Communications", William Sallings, Prentice Hall, 2009,ISBN 0-13-084788-7

3.

"Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting",Steve Mackay, Edwin Wright, Deon Reynders, John Park, Amsterdam ; Oxford : Newnes, 2004, ISBN: 978-0-7506-5807-2

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Настава се изводи фронтално на табли и помоћу пројектора за приказ презентација. Вежбе се изводе у лабораторији, на макетама комуникационих мрежа у индустрији.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

10

усмени испит

40

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20