Студијски програм:

МАС ЕЛ, МАС М

Назив предмета:

Интелигентни сензори

Наставник:

Ранђић С. Синиша (1), Митровић С. Небојша (1)

Статус предмета:

О, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са основама интелигентних сензорских система уз стицање интегративних и мултидисциплинарних знања у овој области кроз реализацију мултисензорских интелигентних система.

Исход предмета

Студент треба да објасни основну организацију интелигентних сензорских система, функционалност појединих блокова и њихове карактеристике. Студент треба да коришћењем савремених сензорских и рачунарских уређаја и софтверских алата може да пројектује системе за инструментацију, аквизицију података и софтверску анализу добијених података.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у интелигентне сензорске системе: дефиниција, примери, сложени сензори и биометријски сензори.

Аквизиција сензорских података, процесирање и пренос.

Мреже интелигентних сензора.

Даље перспективе развоја интелигентних сензора, наносензори, биосензори.

Практична настава

Практични примери интелигентних сензора. Практичан рад са системима базираним на интелигентним сензорима. Развој софтверске подршке интелигентних сензора.

Литература:

1.

Синиша Ранђић, Интелигентни сензори, Приручник/скрипта, Технички факултет, Чачак, 2009, WUS Austria

2.

Creed Huddelston, Intelligent Sensor Design Using the MICROCHIP dsPIC, Newnes, Elsevier, Inc. 2007.

3.

H. Yamasaki (Editor), Intelligent Sensor: Handbook od Sensors and Actuators, Elsevier Science, 2001,

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада. У оквиру предавања користиће се дискусије у учионици, путем WEB форума и електронске поште. Такође предвиђено је организовање семинара и израда практичних пројеката.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

     

усмени испит

25

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

45