Студијски програм:

МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Комуникационе вештине у настави

Наставник:

Милица М. Стојковић (1,5), Драгана Р. Бјекић (0,5)

Статус предмета:

изборни

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Нема

Циљ предмета

Усвајање знања и вештина из области интерперсоналне педагошке комуникације; разумевање важности комуникационих вештина за ефикасну наставу и успостављање квалитетних релација са ученицима; оспособљавање будућих учитеља наставника да у школском окружењу успешно комуницирају са појединцима и у групи; стицање искуства у улози процењивача комуникационих процеса у непосредној школској средини са ученицима; оспособљавање за планирање наставне комуникације; оспособљавање за истраживање педагошке комуникације.

Исходи предмета

Студент зна да наведе и обjашњава основне комуниколошке појмове, модел комуникације и однос знања и комуникационих вештина; уме вешто, прецизно и jасно да се изражава користећи различите форме вокалне и невокалне вербалне комуникациjе у наставном и васпитном контексту; идентификује препреке и тешкоће у комуникацији и предлаже решења проблема; вешто активира слушаоце (ученике и друге); вешто слуша и користи различите начине реаговања на саговорника, разуме и интерпретира сопствене акције и акције других из различитих перспектива; вешто решава конфликте свестан личног стила у приступу конфликтима; вешто сагледава и усмерава одговорност актера комуникационог процеса; уме да планира комуникациjу тима; препознаjе врсте саговорника и планира адаптирану комуникациjу; јасно препонаје релевантне аспекте наставне комуникације.

Садржај предмета

Теоријска настава: Појам комуникације и комуникационе компетентности; теоријски приступи у проучавању интерперсоналне компетенције; врсте комуникационих знакова и облици комуникације, комуникација у школском контексту и застоји у комуникацији; активно слушање, вештине вербалне ненасилне комуникације у наставној интеракцији; комуникационе вештине и технике у развоју самопоштовања ученика и наставника (децентрација, асертивност, емпатија итд); конфликти у одељењу и конструктивно решавање сукоба, развој тима; комуникација у наставним и ваннаставним ситуацијама.

Практична настава: Учење комуникационих вештина двосмерне интерперсоналне комуникациjе; активно слушање (парафразирање, резимирање и др); Ја-ТИ поруке у наставној интеракцији, анализа комуникационих ситуација; планирање комуникације у тиму.

Литература:

1.

Бјекић, Д. (2009). Комуникологија: основе педагошког и пословног комуницирања, Чачак: Технички факултет.

2

Гордон, Т. (1998). Како бити успешан наставник. Београд: Креативни центар

3

Vangelisti, A. L., Daly, J. A., Friedrich, G. W. (Eds). Teaching Communication: Theory, Research, and Methods, Mahwah – New Jersey – London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

4

Златић, Л. и Бјекић, Д. (2015). Комуникациона компетентност наставника: концептуализација, мерење и развој, Ужице: Учитељски факултет.

5.

Mandić, T. (2001). Komunikologija: psihologija komunikacije, Beograd: Grmeč. (изабрана погавља)

6

Reardon, K. (1998). Interpersonalna komunikacija: Gdje se misli susreću, Zagreb: Alinea.

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања:2 (30)

Вежбе:2 (30)

ДОН: 0

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење, традиционална настава подржана е-курсом доступним у оквиру Мудл система https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

30

практична настава, вежбе

10

усмени испит

40

семинар-и

15