Студијски програм:

МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Методички практикум из електрана и разводних постројења

Наставник:

Владица Р. Мијаиловић

Статус предмета:

изборни

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ. Методика наставе ЕРИ.

Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе о класичним и дистрибуираним извора електричне енергије, разделним постројењима и трансформаторским станицама, упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области електрана и разводних постројења (ЕРП), успешно укључивање у наставу ЕРП и оспособљавање за коришћење различитих метода и средстава наставе, подстицање позитивног односа према новим технолошким достигнућима оспособљавање за развој и примену иновација у настави ЕРП

Исходи предмета

Успешним Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни значај ЕРП у оквиру система наука, у инжењерству, настави и свакодневном животу; познаваће принципе рада појединачних целина и најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће  постављати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати задатке примерене предзнању и узрасту ученика; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања.у области ЕРП.

Садржај предмета

Теоријска настава: Место области Електране и разводна постројења у систему електротехничког и рачунарског инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области Електране и разводна постројења у средњошколској настави и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ЕРП. Научна и апликативна истраживања у области ЕРП и укључивање у наставу. Иновације у настави ЕРП. Развој научне области ЕРП и иновирање наставникових знања у области ЕРП. Евалуација наставе области ЕРП. Компетенције наставника области ЕРП.

Практична настава: Развој вежби применљивих у средњошколској настави за експериментални и практични рад.. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави.  Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области електрана и разводних постројења. Организација ученичких истраживања и експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и открићем. Реализација огледних часова.

Литература:

1.

Програми предмета из области ЕРП у средњошколском образовању.

2.

Наставни планови подручја рада електротехника.

3

Уџбеници из предметне области Електране и разводна постројења (издавач Завод за уџбенике)

4

В. Мијаиловић, „Дистрибуирани извори енергије – принципи рада и експлоатациони аспекти“, Академска мисао, Београд, 2011.

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања: 2 (30)

Вежбе: 1 (15)

ДОН: 1 (15)0

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе

Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице.

Вежбе: методе практичних активности, писани радови, групни семинарски радови и дискусије, колаборативно учење, огледни часови; менторски рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

 

 

писмени испит – одбрана пројекта или истраживање

30

Домаћи задаци, пројекат

40

усмени испит

30