Студијски програм:

МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Методички практикум из електричних машина и погона

Наставник:

Мирослав М. Бјекић

Статус предмета:

изборни

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ. Методика наставе ЕРИ.

Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе електричних машина и погона (ЕМП), упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области ЕМП, успешно укључивање у наставу ЕМП и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави ЕМП.

Исходи предмета: Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место области ЕМП у оквиру система наука, у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће  постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме и да спроводи апликативна истраживања у области и наставе ЕМП.

Садржај предмета

Теоријска настава: Место области Електричних машина и погона у систему електротехничког и рачунарског инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области Електричних машина и погона у средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ЕМП. Научна и апликативна истраживања у области ЕМП и трансфер у наставу. Иновације у настави ЕМП. Развој научне области ЕМП и иновирање наставникових знања у области ЕМП. Специфични софтвери у области ЕМП. Евалуација наставе ЕМП. Компетенције наставника ЕМП.

Практична настава: Реализација лабораторијских симулационих у Matlab-у, вежби у лабораторијама ТФ за ЕМПР. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад.. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави.  Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области електричних машина и погона. Организација ученичих истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и открићем. План/пројекат школске лабораторије за ЕМП. Прављење модела једносмерног, brushles и униполарног мотора. Реализација огледних часова.

Литература:

1.

Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. М. (2009). Педагошко-методички практикум за практичан рад будућих професора техничко-информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.

2.

Бјекић, М., Крнета, Р. (2015). Каталог удаљених лабораторијских експеримената и вежби са упутствима за употребу, Чачак: Факултет техничких наука.

3

Бјекић, М., Стевић, З., Миловановић А. и Антић С. (2010). Регулација електромоторних погона, Чачак: Технички факултет.

4

Добричић, М., Бјекић, М. Росић, М. (2011). Трансформатори – збирка решених задатака, Чачак: ВШТСС

5.

Крнета, Р., Бјекић, М. (2016). Каталог лабораторијских наставних модула са удаљеним експериментима, Чачак: Факултет техничких наука.

6

Сретеновић, Д., Бјекић, М., Добричић М., Антић, С. (2011). Збирка решених задатака из електромоторних погона, Чачак: Висока школа техничких струковних студија Чачак.

7.

Програми предмета области ЕМП у средњошколском образовању.

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања: 2 (30)

Вежбе: 2 (30)

ДОН: 0

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе

Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице.

Вежбе: методе практичних активности (реалне, виртуелне и удаљене лабораторије у наставиЕМП) , писани радови, групни семинарски радови и дискусије, колаборативно учење; менторска настава.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Лабораторијске вежбе – реализација и развој

35

писмени испит

15

Домаћи задаци, пројекат

35

усмени испит

15