Студијски програм:

МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Методички практикум из Механике

Наставник:

Милићевић Р. Иван

Статус предмета:

изборни

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Завршене ОАС Машинско инжењерство или Мехатроника, или ОАС+МАС МИ или Мехатроника. Методика наставе.

Циљ предмета:

Стицање основних знања из методичког подручја наставе механике, упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области техничке механике, успешно укључивање у наставу и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави из механике

Исходи предмета

Успешним савладавањем курса студент треба да буде оспособљен да својим ученицима пренесе основна знања из техничке механике и то: моделирање, пренос и трансформација оптерећења (силе, спрегови, моменти, спољашња и унутрашња опртерећења), напрезање еластичних тела (напонско и деформационо стање), кретање система тела (кинематика), динамичка стања система тела. Механику ће промовисати као основе техничких знања. Постављаће и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; познаваће специфичне софтвере и биће оспособљен да подучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; биће способан да препозна истраживачке проблеме да спроводи истраживања у области механике.

Садржај предмета

Теоријска настава: Методичко упознавање са моделирањем и прорачунима у инжењерској пракси: статички пренос спољашњих  и унутрашњих оптерећења тела (силе и моменти); статичка напрезања елемената (напони и деформације); кретања тела и система тела са геометријског становишта (кинематика) и при деловању сила (динамика); коришћење рачунара у механици. Примена рачунара за решавање и симулацију механичких проблема. Практично разумевање. СИЛА:  момент силе, спољашње и унутрашње оптерећење, равнотежа сила, напрезање, аксијано напрезање, смицање, савијање, увијање, димензионисање при конструи-сању техничких система. КРЕТАЊЕ: положај, брзина, убрзање, транслација, ротација, равно кретање тела, пренос кретања код техничких система. МЕХАНИЗМИ: полуга, клин, точак; полужни, фрикциони, зупчасти, навојни, сложени механизми:  МАШИНЕ: састав, функција, пројектовање, производња..

Практична настава: Вежбе прате предавања са примерима из техничких система. Реализација лабораторијских вежби применом рачунара. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски и практични рад. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. Организација ученичих истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблема и методом учења путем истраживања. Израда пројеката прилагођених средњошколској настави. Реализација огледних часова.

Литература:

1.

Голубовић, Д., Којић, М., Премовић, К.,  Милићевић, И.: Техничка механика - општи курс,  допуњено издање, електронски облик, Чачак, 2007.

2.

Голубовић, Д., Којић, М., Савић, Р., Милићевић, И.: Методичка збирка задатака из статике, допуњено издање, електронски облик, Чачак, 2007.

3

Премовић, К., Голубовић, Д., Милићевић, Љ., Милићевић, И.: Методичка збирка из отпорности материјала, допуњено издање, електронски облик, Чачак, 2007.

4.

Програми предмета области техничке механике у средњошколском образовању

5

Наставни планови образовног профила / подручја рада машинство

6

Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. М. (2010). Педагошко-методички практикум за наставнике техничко-информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања: 2 (30)

Вежбе: 1 (15)

ДОН: 1 (15)

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе: Предавања се изводе усмено, а за изучавање AutoCAD- а користи се рачунар са пројектором. Вежбе су рачунске и лабораторијске. Студенти часове реализују у реалним школским условима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

50

практична настава

5

усмени испит

20

семинар-и

20