Студијски програм:

ИАС_ТИ, МАС ИТ, МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Методички практикум из архитектуре и организације рачунара

Наставник:

Вања В. Луковић, Урош М. Пешовић

Статус предмета:

И, И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Методика наставе ЕРИ или Методика наставе РИ.

Циљ предмета:

Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе архитектуре и организације рачунара (АОР), упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области рачунарског хардвера, успешно укључивање у наставу АОР и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави АОР.

Исходи предмета

Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области АОР у оквиру рачунарске науке, рачунарског инжењерства и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће постављати и разликовати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме у области рачунарског хардвера и да спроводи одређена апликативна истраживања у тој области и настави АОР.

Садржај предмета

Теоријска настава: Место области Архитектура и организација рачунара у систему електротехничког и рачунарског инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области Архитектура и организација рачунара у средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе АОР. Научна и апликативна истраживања у области АОР и трансфер у наставу. Иновације у настави АОР. Развој научне области АОР и иновирање наставникових знања у области АОР. Симулациони програми у области АОР. Евалуација наставе области АОР. Компетенције наставника у области АОР.

Практична настава: Реализација лабораторијских симулационих вежби коришћењем одговарајућих програма. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад.. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области рачунарског хардвера. Организација ученичких истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и открићем. Израда плана/пројекта школске лабораторије за АОР. Реализација огледних часова.

Литература:

1.

Програми предмета области АОР и рачунарског хардвера у средњошколском образовању.

2

Наставни планови образовног профила /подручја рада електротехника, рачунарство

3

Ђорђевић Јован, Архитектура рачунара, Академска мисао, Београд, 2005.

4

Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. М. (2009). Педагошко-методички практикум за практичан рад будућих професора техничко-информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања: 2 (30)

Вежбе: 0

ДОН (лаб. в): 2 (30)

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе

Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице.

Вежбе: методе практичних активности (лабораторијски рад) , групни радови и дискусије / колаборативно учење, семинарски радови и извештаји, огледни часови; менторски рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Лабораторијске вежбе – реализација и развој

25

писмени испит

20

Домаћи задаци, пројекат

25

усмени испит

30