Студијски програм:

ИАС ТИ, МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Методички практикум из електричних мерења

Наставник:

Аленка М. Миловановић

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе из аутоматског управљања. Упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области аутоматског управљања (EM), успешно укључивање у наставу EM и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави EM

Исход предмета

Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место области EM у оквиру система наука, у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања.у области EM и наставе EM.

Садржај предмета

Теоријска настава

Место области EM у систему електротехничког и рачунарског инжењерства, мехатронике, науке и наставе. Структура (заступљеност) области EM у средњошколској настави и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе EM. Научна и апликативна истраживања у области EM и укључивање у наставу. Иновације у настави EM. Развој научне области EM и иновирање наставникових знања у области EM. Специфични софтвери у области EM. Евалуација наставе области EM. Компетенције наставника области EM.

Практична настава

Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад. Реализација лабораторијских и симулационих вежби применом програмског пакета LabVIEW. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области аутоматског управљања. Организација ученичких истраживања и експеримената ради подстицања учења. Реализација огледних часова

Литература:

1.

Програми предмета области аутоматског управљања у средњошколском образовању

2.

Наставни планови образовног профила / подручја рада електротехника

3.

Миловановић, А., Бјекић, М. и Копривица, Б., Виртуелна инструментација, 2010., Технички факултет Чачак,.

4.

Ђекић, М., Миловановић, А., Електрична мерења: Лабораторијске вежбе, Технички факултет Чачак, 2000. године.

5..

Ђекић, М., Миловановић, А., Вардић, С., Збирка задатака из електричних мерења, Технички факултет Чачак, 2008.

6.

Миловановић, А., Копривица, Б., Лабораторијски практикум из електричних мерења: Мерење неелектричних и магнетских величина – I део, 2016., Факултет техничких наука Чачак

7.

Каталог удаљених лабораторијских експеримената и вежби са упутствима за употребу, уредници Мирослав Бјекић и Радојка Крнета, Факултет техничких наука, Чачак, 2015.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања:2(30)

Вежбе: 2(30)

ДОН:

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. Вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, писани радови, групни семинарски радови и дискусије, колаборативно учење; менторска настава.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

поена

Лабораторијске вежбе

25

писмени испит

20

Домаћи задаци

25

усмени испт

30