Студијски програм:

ИС_ТИ, МАС Пери

Назив предмета:

Методички практикум из електричних мерења

Наставник:

Миловановић М. Аленка

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

изборни

Циљ предмета

Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе из електричних мерења. Упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области електричних мерења (ЕМ), успешно укључивање у наставу ЕМ и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави ЕМ.

Исход предмета

Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место области ЕМ у оквиру система наука, у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће  постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања.у области ЕМ и наставе ЕМ.

Садржај предмета

Теоријска настава

Место области ЕМ у систему електротехничког и рачунарског инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области ЕМ у средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ЕМ. Научна и апликативна истраживања у области ЕМ и укључивање у наставу. Иновације у настави ЕМ. Развој научне области ЕМ и иновирање наставникових знања у области ЕМ. Специфични софтвери у области ЕМ. Евалуација наставе области ЕМ. Компетенције наставника области ЕМ.

Практична настава

Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад. Реализација лабораторијских и симулационих вежби применом програмског пакета LabVIEW. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области електричних мерења. Организација ученичких истраживања и експеримената ради подстицања учења. Реализација огледних часова.

Литература:

1.

Програми предмета области електрична мерења у средњошколском образовању

2.

Наставни планови образовног профила / подручја рада електротехника

3.

Ђекић, М., Миловановић, А., Електрична мерења: Лабораторијске вежбе, Технички факултет Чачак, 2000. године.

4.

Ђекић, М., Миловановић, А., Вардић, С., Збирка задатака из електричних мерења,  Технички факултет Чачак, 2008.

5.

Миловановић, А., Бјекић, М. и Копривица, Б., Виртуелна инструментација, 2010., Технички факултет Чачак.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. Вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, писани радови, групни семинарски радови и дискусије, колаборативно учење.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

20

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

     

лабораторијске вежбе

25

семинар-и

     

домаћи задаци

25