Студијски програм:

МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Методички практикум из електронике

Наставник:

Предраг Б. Петровић

Статус предмета:

Изборни

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ; ОАС Мехатроника или ОАС+МАС Мехатроника. Методика наставе ЕРИ.

Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе линеране електронике, дигиталне и енергетске електронике, упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области електронике, успешно укључивање у наставу електронике и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и наставних средстава. Подстицање позитивног односа код студената према иновацијама и њихово оспособљавање за развој и примену иновација у настави Електронике.

Исходи предмета

Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место електронике у оквиру система техничких наука, у инжењерској пракси и настави: познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторисјким условима; користиће специфичне софтвере за симулацију електронских кола и система, биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке пробле и да спроводи апликативна истраживања у области електронике и наставе из предмета који припадају тој области.

Садржај предмета

Теоријска настава: Место области у систему електротехничког и рачунарског инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области електронике у средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе електронике. Научна и апликативна истраживања у области електронике и трансфер у наставу. Иновације у настави електронике. Развој научне области електронике и иновирање наставникових знања. Специфични софтверски алати и програми у области електронике. Евалуација наставе. Компетенције наставника који предају предмете из области електроника.

Практична настава: Реализација лабораторијских и симулационих вежби у PSPICE и Matlab-у у лабораторији ТФ за електронику. Развој вежби применљивих у средњо-школској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад.. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области електронике. Организација ученичих истраживања и експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и открићем. Пројекат школске лабораторије за електронику. Прављење модела. Реализација огледних часова

Литература:

1.

Програми предмета области електронике у средњошколском образовању

2.

Наставни планови образовног профила / подручја рада електротехника

3

С Ђукић, „Линеарна електроника“, Чачак: Технички факултет, 2006

4

П. Петровић, „Кола енергетске електронике – моделовање и управљање“, Чачак: ТФ и ВШТСС, 2011

5.

Сарић А., Мијаиловић В., Петровић П., Стојковић С., Бјекић М., Ранковић А., Максимовић Б.,“Нова техничка решења и трендови у извођењу наставе из групе предмета електротехничке струке“, Зборник радова ТОС 2006, Чачак:Технички факултет.

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања: 2 (30)

Вежбе: 2 (30)

ДОН: 0

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе

Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице.

Вежбе: методе практичних активности , писани радови, групни семинарски радови и дискусије, реализација часова у реалним школским условима, менторска настава.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

пПисмени испит/колоквијум

30

усмени испит

30

голоквијум-и

 

домаћи задаци, пројекат

40