Студијски програм:

ИАС ТИ, МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Методички практикум из индустријског дизајна

Наставник:

Јелена Ч. Баралић

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Методика наставе.

Циљ предмета:

Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе индустријског дизајна (ИД), упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области ИД, успешно укључивање у наставу ИД и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави индустријског дизајна.

Исходи предмета

Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области индустријског дизајна у оквиру система наука, у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће  постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће обављати вежбе у реалним условима; користиће специфичне методе и софтвере и биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите начине праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања у области ИД.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Место и улога индустријског дизајна у систему машинског инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области Индустријског дизајна у средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ИД. Научна и апликативна истраживања у области ИД и трансфер у наставу. Иновације у настави ИД. Развој научне области ИД и иновирање наставникових знања у области ИД. Специфичне методе и софтвери у области ИД. Евалуација наставе области ИД. Компетенције наставника области ИД..

Практична настава:

Реализација практичних и симулационих вежби у цртаоницама и рачунарским лабораторијама ФТН. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за експериментални и практични рад. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Истраживања у области Индустријског дизајна ученичих истраживања, експеримената ради подстицања учења и креативно решавањем проблема.

Израда детаљне припреме за наставу једне методичке јединице из програма предмета из области ИД за средње стручне школе. Реализација наставе према писаној припреми у симулираним условима са анализом у којој учествују сви студенти у групи.

Одржавање најмање два успешна предавања у реалним условима у школи на основу самостално урађених графичких и писаних припрема из оперативног програма школе и анализа одржане наставе.

Литература:

1.

Васиљевић, М., Дизајн, Београд, 1999.

2

Фрухт, И., Индустријски дизајн, Београд, 1999.

3.

Heskett J., Industrial Desing, London 2003.

4.

Програми предмета области индустријски дизајн у средњошколском образовању

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања: 2 (30)

Вежбе: 2 (30)

ДОН: 0

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе

Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице.

Вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, писани радови, групни семинарски радови и дискусије, колаборативно учење; менторска настава.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

 

практична настава

20

усмени испит

40

Колоквијум-и

 

Одбрана графичких радова

10

семинар-и

20