Студијски програм:

ИС_ТИ, МАС ИТ, МАС Пми

Назив предмета:

Методички практикум из компјутерске графике

Наставник:

Поповић С. Марко

Статус предмета:

И, И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе компјутерске графике (КГ), упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области КГ, успешно укључивање у наставу КГ и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави КГ.

Исход предмета

Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области КГ у оквиру система наука, у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће  постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће наставу; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика.

Садржај предмета

Теоријска настава

Место области Комјутерске графике у систему машинског инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области КГ у средњошколској настави и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ТО. Научна и апликативна истраживања у области КГ и трансфер у наставу. Иновације у настави КГ. Развој научне области ТО и иновирање наставникових знања у области КГ. Специфични софтвери у области КГ. Евалуација наставе области КГ. Компетенције наставника области КГ.

Практична настава

Реализација практичних вежби (у AutoCAD-у) у рачунарским учионицама ФТН. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за практични рад. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. План/пројекат школске рачунарске учионице за КГ. Израда модела прилагођених средњошколској настави. Реализација огледних часова.

Одржавање најмање два успешна предавања у реалним условима у школи на основу самостално урађених писаних припрема из оперативног програма школе и анализа одржане наставе.

Литература:

1.

Програми предмета области КГ у средњошколском образовању

2.

Наставни планови образовног профила / подручја рада машинство

3.

Радоњић С., Техничко цртање – приручник за израду графичких задатака, Технички факултет Чачак, (1991.) 2006.

4.

Радоњић С., Компјутерска графика – примена AutoCAD-a,уџбеник, Технички факултет Чачак, (1994.), 1999., 2004., 2008.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе усмено, а за изучавање AutoCAD- а користи се рачунар са пројектором. Вежбе су рачунске.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

50

практична настава

25

усмени испит

     

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

25