Студијски програм:

ИАС ТИ, МАС ИТ, МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Методички практикум из основа програмирања

Наставник:

Владе Д. Урошевић (0,5), Вања В. Луковић (0,5), Олга М. Ристић (1)

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Методика наставе ЕРИ/РИ/Мех.

Циљ предмета

Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе из основа програмирања (ОП), упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области програмирања, успешно укључивање у наставу и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави из основа програмирања.

Исход предмета

Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место области програмирања у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да подучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења достигнућа ученика; биће способан да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања у области ОП и примену иновација у настави ОП.

Садржај предмета

Теоријска настава: Основе програмирања заузимају значајно место у области електротехничког и рачунарског инжењерства у средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ОП. Научна и апликативна истраживања у области ОП и трансфер у наставу. Иновације у настави ОП. Развој научне области ОП и иновирање наставникових знања у области ОП. Специфични развојни системи у области ОП. Евалуација наставе области ОП. Компетенције наставника области ОП.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе

Реализација лабораторијских  вежби на различитим развојним системима. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад. Евалуација и технике праћења достигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. Примена микроконтролера у савладавању основних техника програмирања. Организација ученичких истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблемa и истраживањем. План/пројекат школске лабораторије за ОП. Израда софтверских пројеката прилагођених средњошколској настави у области процедуралног/објектно оријентисаног програмирања. Реализација огледних часова.

Литература:

1.

Програми предмета области ОП у средњошколском образовању

2.

Наставни планови образовног профила / подручја рада електротехника

3.

Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. М. (2010). Практикум 1: Педагошко-методички практикум за практичан рад будућих професора техничко.информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.

4.

Каталог удаљених лабораторијских експеримената и вежби са упутствима за употребу, уредници Мирослав Бјекић и Радојка Крнета, Факултет техничких наука, Чачак, 2015.

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања: 2(30)

Вежбе: 2 (30)

ДОН:

Остали часови:

СИР

Методе извођења наставе

Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице.

Вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, семинарски радови и дискусије, колаборативно учење, огледни часови; менторски рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

поена

Лабораторијске вежбе

25

писмени испит

20

Домаћи задаци

25

усмени испт

30