Студијски програм:

МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Методички практикум из Роботике

Наставник:

Иван Р. Милићевић

Статус предмета:

изборни

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Завршене ОАС Машинско инжењерство или Мехатроника или ЕРИ, или ОАС+МАС МИ или Мехатроника или ЕРИ. Методика наставе.

Циљ предмета:

Стицање основних знања која ће студенту омогућити да успешно преноси знања и подстиче на самосталан рад ученика из области теорије и практичног коришћења робота у индустрији и неиндустријском окружењу. Кроз садржај предмета студент се упознаје са методичким спрецифичностима наставе из Роботике и оспособљава се за њену реализацију.

Исходи предмета

Успешним савладавањем курса студент треба да буде оспособљен да својим ученицима пренесе основна знања из Роботике, како теоријски, тако и практично. Стећи ће специфична теоријска и практична методичка знања о реализацији наставних садржаја из Роботике. Постављаће и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; познаваће специфичне софтвере и биће оспособљен да подучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; биће способан да препозна истраживачке проблеме да спроводи истраживања у области роботике.

Садржај предмета

Теоријска настава: Место, циљ и исходи наставе роботике у систему науке и наставе у основној и средњој школи и њен утицај на развој професионалних компетенција ученика. Специфичности реализације наставе; планирање наставе. Методика трансфера савремених достигнућа из области пројектовања и практичне примене робота у наставу Роботике у школама. Методика реализације појединих наставних садржаја предмета Роботике: врсте, подела робота; примена; основне компоненте и карактеристике робота; кинематика и динамика робота, планирање трајекторија. Методика интерпретације система управљања и програмирања робота. Методика интерпретације  примене робота у индустрији и неиндустријском окружењу. Иновирање знања наставника из области роботике, Софтверски пакети као методичка средства у области роботике. Компјутерске методе симулације понашања и анализа сложених механичких система. Практична настава: Пројектовање, анализа и симулација кретања модела робота коришћењем програмског пакета MATLAB. Реализација лабораторијских вежби применом рачунара. Развој вежби применљивих у школској настави за лабораторијски и практични рад. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. Организација ученичких истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблема и методом учења путем истраживања. Израда пројеката прилагођених школској настави. Реализација огледних часова.

Литература:

1.

Вељко Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду, Београд, 1996.

2

Б. Боровац, Г. Ђорђевић, М. Рашић, М. Раковић: Индустријска роботика, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007.

3.

Милићевић, И., Голубовић, Д.: Примена матрица трансформација при решавању кинематике и динамике манипулационих робота,  Технички факултет, Чачак , 2006, скрипта, ел. форма, 2013.

4

Corke, P.: Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.

5.

Програми предмета области роботике у средњошколском образовању

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања: 2 (30)

Вежбе: 1 (15)

ДОН: 1 (15)

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе

Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице.

Вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, писани радови, групни семинарски радови и дискусије, огледни часови; менторска настава.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

30

практична настава

5

усмени испит

30

семинар-и

30