Студијски програм:

ИС_ТИ, МАС Пми

Назив предмета:

Методички практикум из технологије обраде

Наставник:

Славковић В. Радомир

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе технологије обраде (ТО),  упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области ТО, успешно укључивање у наставу ТО и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави ТО.

Исход предмета

Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области ТО у оквиру система наука, у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће  постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања у области ТО и наставе из ТО.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теоријска настава: Место области Технологије обраде у систему машинског инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области ТО у средњошколској настави и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ТО. Научна и апликативна истраживања у области ТО и трансфер у наставу. Иновације у настави ТО. Развој научне области ТО и иновирање наставникових знања у области ТО. Специфични софтвери у области ТО. Евалуација наставе области ТО. Компетенције наставника области ТО.

Практична настава

Реализација практичних вежби у радионици ФТН за машинску обраду. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави.  Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области ТО. Организација ученичих истраживања и експеримената ради подстицања учења решавањем проблема и открићем. План/пројекат школске лабораторије за ТО. Реализација огледних часова.

Литература:

1.

Програми предмета области ТО у средњошколском образовању

2.

Наставни планови образовног профила / подручја рада машинство

3.

Урошевић С., Производно машиство – 1. део, Научна књига, Београд, 1984.

4.

Б. Ивковић, Обрада метала резањем - механика резања, трибологија резања, термодинамика резања, економија резања, Машински факултет, Крагујевац, 1994.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице.

Рачунске и практичне вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, писани радови, групни семинарски радови и дискусије,колаборативно учење.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

45

практична настава

30

усмени испит

     

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

25