Студијски програм:

ИС_ТИ, МАС Пми

Назив предмета:

Методички практикум из технолошких система

Наставник:

Ћурчић Н. Срећко

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Савладавање проблематике наставе из тематике технолошких система (ТС) методичким приступом,   упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе  из области технолошких система, успешно укључивање у наставу  и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави из проблематике технолошких система.

Исход предмета

Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место и значај технолошких система у инжењерству и привреди; познаваће најновија достигнућа у овој области, успешно ће  постављати и дефинисати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати вежбе у реалним условима; користиће специфичне моделе и биће оспособљен да подучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења достигнућа ученика; биће способан да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања у области ТС и примену иновација у настави ТС.

Садржај предмета

Теоријска настава

Садржај предмета

Теоријска настава: Обзиром да технолошки системи заузимају веома значајно место у области производних система, зато је веома битно обучити ученике о њиховим карактеристикама у средњошколској наставни, као и у развоју професионалних компетенција. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ТС. Научна и апликативна истраживања у области ТС и трансфер у наставу. Иновације у настави ТС. Развој научне области ТС и иновирање наставникових знања у области ТС. Специфични развојни системи у области ТС. Евалуација наставе области ТС. Компетенције наставника области ТС.

Практична настава

Реализација лабораторијских  вежби на различитим развијеним ТС. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад. Евалуација и технике праћења достигнућа ученика на теоријској и практичној настави.  Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области развоја производних процеса, као и њиховог управљања и контроле процеса. Организација ученичих истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблема и истраживањем. План/пројекат школске лабораторије за ТС. Израда пројеката прилагођених средњошколској настави.

Литература:

1.

Програми предмета области ТС у средњошколском образовању[

2.

Наставни планови образовног профила / подручја рада  технолошких система 

3.

Ћурчић С., Драгићевић С., Милуновић С., Ђурић М.: Могућности коришћења биомасе и отпадног дрвета од комуналних система за добијање различитих облика енергије, Чачак, 2010. ISSN 978-86-80581-92-5.  [

4.

Ћурчић С., Марић А.: Реинжењеринг производних система, Технички факултет Чачак, 2011. (Одлука Научно наставног већа Техничког факултета у Чачку бр. 77-3321/19 од 22. 12. 2010. године), ISSN 978-86-7776-132-5.

5.

Славко. Арсовски, Зора. Арсовски, Миљко Кокић: Менаџмент производним и информационо комуникационим технологијама, Машински факултет, Крагујевац, 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе практичних задатака

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

30

усмени испит

30

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и