Студијски програм:

МАС М

Назив предмета:

Моделирање и нумеричке анализе мехатроничких структура

Наставник:

Поповић С. Марко

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Техничка механика, Техничко цртање, Машински елементи, Основе конструисања

Циљ предмета

Циљ овог предмета је упознати студенте са напредним техникама моделирања и нумеричке анализе носећих мехатроничких структура. Студенти овладавају применом параметарских CAD технологија у процесу моделирања делова, склопова и генерисању техничке документације. Такође, на бази примене методе коначних елемената, студенти овладавају применом CAE технологија за реализацију различитих облика симулација и анализа носећих структура.

Исход предмета

     

Садржај предмета

Теоријска настава

Теоријске основе моделирања конструкције. Нумеричка симулација и напонска анализа применом методе коначних елемената. Моделирање делова, подсклопова, склопова и генерисање техничке документације у CAD параметарским софтверима. Управљање изгледом модела и техничком документацијом. Теоријска разматрања примене  рачунара и CAЕ софтвера у анализи носећих мехатроничких конструкција и принципи њихове оптимизације. Анализа напонских стања и деформације носећих структура применом методе коначних елемената на реалним примерима конструкција.

Практична настава

На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства и врши преглед самосталних радова (пројеката). На вежбама се врши моделирање делова, подсклопова, склопова и генерисање техничке документације. Такође, решавају се примери и анализирају се напонских стања и деформације различитих носећих структура.

Литература:

1.

Мандић, В., "Виртуелни инжењеринг", Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2007.

2.

Јовановић, М., Јовановић, Ј., "CAD/FEA практикум за пројектовање у машинству", Машински факултет, Ниш, 1994.

3.

Јовановић, М., "Теорија пројектовања конструкција рачунаром", Машински факултет, Ниш, 1994,

4.

Sham, T., "SolidWorks 2011", Микро књига, Београд, 2011.

5.

Sham, T., Vivek, S., "CATIA V5R18", Микро књига, Београд, 2009.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, израда самосталних радова и завршни тест.

У оквиру предавања студент се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и израду практичних примера. На вежбама студенти стичу практична знања и вештине коришћења конкретних софтверских алата из одређене области.

Провера знања се изводи кроз израду самосталних радова (пројеката) и завршног пројекта (у току испитног рока). Положени самостални радови обезбеђују услов полагања завршног пројекта.       

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

45

практична настава

15

усмени испит

     

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

30